نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه

 کتاب «نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه» به تلاش دوساله حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادي حسین خانی (معاون سابق معاونت تهذیب حوزه) و با هدف معرفی مدیران موفق حوزه‌های علمیه و بیان روش‌های آنان در تربیت طلاب و الگوسازی برای مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور تهیه و از هم اکنون در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

 در این کتاب، الگوهایی از نقش تربیتی مدیران مدارس علمیه در قالب ابعاد معنوی ـ اخلاقی، شناختی، عاطفی و رفتاری ارائه شده و ذیل هر عنوان نیز نکته‌هایی از سخن و سیره بزرگان و مدیران موفق گذشته و حال حوزه‌های علمیه آورده شده است.

معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن

کتاب معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن، نوشته‌ی جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی حسین‌خانی در نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه به عنوان اثر شایسته‌‌ی تقدیر شناخته شد.

تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

مؤلف: سید محمد رضا موسوی نسب

 

تمايلات مذهبي بهويژه موضوع دعا و نيـايش همـواره مـورد توجه دانشمند در حوزههاي گوناگون، ازجمله دانش روانشناسي بوده است.

بر پايه مفروضه روانشناسيِ تحولي شکلگيري مفاهيم ديني تدريجي و تحت تـأثير عوامل شنـاختي، فردي، اجتـماعي و آموزشي صـورت ميگيرد. در اين پژوهش تلاش شده است مدل تحولي شکلگيري فهم دعا و عوامل اثرگذار بر آن بررسي گردد تا برنامهريزان را در بهبود وضعيت آموزشهاي ديني متـناسب با ظرفيـتها و محدوديتهاي شناختي و رواني دانشآموزان ياري رساند.

سبك زندگي - زمينه هاي پذيرش آداب

کتاب سبك زندگي - زمينه هاي پذيرش آداب 

نویسنده: علی حسین‌زاده


 

چگونگي رفتار بيروني انسان نمادي از نوع تفکر و علاقة اوست. رفتارها حالات دروني فرد را آشکار ميسازند و باورهاي او را مينمايانند. فرد مسلمان آنگاه که در برابر ارزشهاي اسلامي سر تسليم فرود ميآورد، ديگر نميتواند هر رفتار يا ظاهري را براي خود برگزيند. رفتارهاي ساده و جلوة ظاهري آنها وقتي يکپارچه در نظر گرفته ميشوند، سبک زندگي را رقم ميزنند، و پيشنياز رسيدن به سبک زندگي مطلوب، شناخت زمينههاي پذيرش آداب است.


 

***


 

تربیت عبادی کودکان در اسلام - با تاکید بر برنامه آموزشی

نویسنده: مهدی شکراللهی

از آنجا که کتابهاي درسي نظام آموزشي و تربيتي کشور ما با نظام ارزشهاي ديني ارتباط وثيقي دارد، لازم است براي تأمين و تقويت سلامت معنوي دانشآموزان، برنامة درسي و آموزشي به سمتي پيش رود که پايبندي به ارزشهاي ديني را در آنان دروني سازد. کتاب حاضر شامل مباحثي در خصوص مراحل، اصول و شيوههاي ياددهي تکاليف عبادي و تقويت روح معنويت در کودکان است. اميد است مورد استفادة والدين و متصديان آموزشي و تربيتي قرار گيرد.

 

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه