بنيان هاي نظري تحول اخلاقي در قرآن کريم

moral education

نويسنده: حجت الاسلام و المسلمين دکتر صادق کريم زاده
تحول اخلاقي به چگونگي پديدآيي و تغييرات کيفي و کمّي اخلاق انسان در گستره عمر او مربوط مي شود. يافته هاي علمي در اين زمينه همه اقدامات عملي و مطالعات نظري در حوزة تربيت اخلاقي را زير نفوذ خود دارد. برخي از دغدغه هاي پايه براي نظريه پردازان اين شاخه از روانشناسي تحولي، به ماهيت و چيستي آن، مبناي انسان شناختي، مؤلفه هاي تشکي لدهنده و سازکار اين فرايند عمده مربوط ميشوند. اين کتاب با رويکردي اکتشافي به گزارش رويکردهاي عمده و پيشگام روانشناسان و نيز ارائة ديدگاه هاي برگرفته از آيات قرآن کريم در باب مسائل چهارگانه فوق که بخشي از بنيانهاي نظري تحول اخلاقي را معرفي ميکنند، پرداخته است.