جامعه شناسی تربیت دینی - نقش تربیتی نهادهای اجتماعی در تحقق جامعه دینی
نويسنده: عبدالرضا ضرابی
 
"جامعهشناسي تربيتي" شاخهاي از جامعهشناسي و ترکيبي از جامعهشناسي و تعليم و تربيت است که به بررسي فعاليتهاي اجتماعي، گروههاي انساني، مؤسسات اجتماعي و نهادهاي ديگري مي پردازد که کارشان تحقق بخشيدن به نيازهاي تربيتي است؛ و "جامعهشناسي تربيت ديني" رابطه و کارکرد متقابل نهادهاي جامعه ـ خانواده، آموزش، حکومت، اقتصاد ـ و تربيت ديني را بررسي ميکند. به عبارت ديگر، از طرفي هدفهاي جامعهشناسي را در فرايند تربيت ديني جستوجو ميکند و ازسويديگر تأثير تربيت ديني را در جامعه مشخص ميسازد. "جامعه شناسي تربيت ديني" به تربيت ديني انسان از منظر اجتماعي مي پردازد؛ خواه جامعه خود نيز بر پايي مباني ديني شکل گرفته باشد، خواه چنين نباشد. نهادهاي اجتماعي، نيز تنها در يک شبکي تعاملي و تأثير و تأثر متقابل است که ميتوانند بهخوبي نقش ايفا کنند و جامعه را به سمتوسوي جامعي ديني سوق دهند.
 
496 صفحه / رقعی
دانلود فهرست، مقدمه و آثار مؤلف