خانواده موفق- ارتباط والدین با فرزندان

خانواده موفق- ارتباط والدین با فرزندان

نویسنده: علی حسین‌زاده

خانواده مناسبترين جايگاه آموزشي و تربيتي است که ميتواند نيازهاي مادي و معنوي انسان را تامين نمايد و بستر مناسبي براي امنيت و آرامش فرزندان فراهم آورد. در دوران معاصر، خانواده با مشکلات و چالشهايي دچار گرديده که اساس آن در معرض خطر قرار گرفته است. جوامع در حال رشد، بـا تأثيرپذيري از تحولات اجتماعي، صنعتي و علمي که امروز بر جهان سايه افکنده است، در بـاورها، ارزشها و سنـتهاي خويـش دچـار تزلزل گرديـده است. تقويت بنيان خانواده و تسهيل در توفيق اعضاي آن براي دسترسي به اهداف والاي انساني ضروري است. اسلام با تأکيد بر ساز و کارهايي موفقيت اعضاي خانواده را تضمين نموده است. اميد آن که با تکيه بر معرفتهاي ديني براي همه خانوادهها بستر موفقيت فراهم آيد.