بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش به تحصيلات دانشگاهي در بين طلاب حوزه علميه قم

چکيده: اين پژوهش به منظور بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش طلاب به تحصيلات دانشگاهي انجام شده است. روشي که در اين تحقيق به کار گرفته شد، روش ميداني و يا پيمايشي از نوع روش توصيفي است. جامعه آماري، کليه دانشجويان، طلبه، مرد، مقطع کارشناسي سال تحصيلي ۸۰-‎۷۹ دانشگاه‌هاي مفيد رحمه‌الله و مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم عليه‌السلام مي‌باشند. از بين اين تعداد و با تناسب به حجم تعداد دانشجويان دو دانشگاه، ‎۲۰۰ نفر به عنوان نمونه‌آماري وبه شيوه نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند.

تحليلي بر "آموزش و پروش" و نهادهاي علمي آموزشي هرات از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸)

چکيده: اين رساله تحقيقي است درباره نهادهاي علمي و آموزشي قلمرو هرات از آغاز ورود اسلام تا هنگام حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸) که در برگيرنده مطالب زير مي‌باشد.

 ‎۱. بررسي اوضاع جغرافياي طبيعي هرات شامل، آب و هوا، حدود و ثغور، راهها، فاصله‌ها، محصولات، مردم، ترکيبات قومي، دين و مذهب و ...

 ‎۲. تحولات سياسي و اجتماعي ناحيه هرات: قيامها، جنگها، ظهور دولتمردان مشهور از آن منطقه و ... در دو مقطع زماني ورود اسلام تا حکومت طاهريان (۳۲ - ‎۲۰۵) و از طاهريان تا حمله مغولان (۲۰۵ - ۶۱۸)

بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام بن حکم

چکيده: موضوع تحقيق حاضر بررسي جايگاه عقل در تربيت، از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام است. از مجموع فقرات مختلف روايات هشام، به کمک روايات باب عقل، استفاده مي‌شود عقل در مباحث تربيتي، به معناي نيروي فهم و تشخيص حق از باطل و خير از شر، براي وصول به عمل صالح است. در تحقيق حاضر، تلاش بر آن بوده است که مطابقت ميان تربيت عقلاني و تربيت اسلامي تبيين شود. روشهاي تربيت اسلامي در روايت هشام، به دو روش اصلي تربيت عقلاني "تعليم حکمت" و "تزکيه" بازگشت مي کنند. دو روش مذکور، به وسيله انبيا و ائمه(ع) و عالمان رباني به منظور تربيت و تقويت عقل فطري به کار گرفته مي‌شود.

بررسي نقش عوامل موثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان

چکيده: هدف اساسي تحقيق: بررسي نقش عوامل زير که در ارتباط مستقيم با مسجدند، بوده است: ‎۱. ويژگيهاي علمي و اخلاقي و رفتاري امام جماعت مسجد ‎۲. فعاليت کانونهاي فرهنگي مستقر در مساجد ‎۳. وضعيت ظاهري و نظافت و امکانات مسجد ‎۴. کيفيت برگزاري نماز جماعت (از نظر طول شدن يا نشدن نماز جماعت) ‎۵. کتابخانه مسجد ‎۶. هيئت امناء مسجد،.  در راستاي رسيدن به هدف مذکور ، به سوالات زير، پاسخ داده شده است: ‎۱. نقش امام جماعت مسجد تا چه حد در جذب نسل جوان به مسجد موثر مي باشد؟ ‎۲. کداميک از ويژگي هاي امام جماعت در نظر جوانان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ ‎۳.

بررسی روش الگویی : رویکرد دینی و روان شناختی

 

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی روش الگویی با رویکرد دینی و روان شناختی به شیوه تطبیقی است. در این پژوهش در صدد هستیم، تا به پرسش­هایی در این  زمینه که روش الگویی در قرآن و روایات چگونه است ؟و روانشناسی روش الگویی را چگونه توصیف می­کند؟و شباهت­ها و تمایزهای آنها چگونه است؟پاسخ دهیم.

صفحه‌ها

اشتراک در بخش پژوهش گروه