مقايسه تفاوتهاي جسمي و روان‌شناختي دختران و پسران در اسلام و روان‌شناسي

چکيده:

اگرچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد که تفاوتهاي دختران و پسران بسيار آشکار و بي‌نياز از بررسي علمي است، اما با نگاهي دقيق‌تر معلوم مي‌شود که وجوه تفارق اين دو گروه بسيار زياد و قابل مطالعه است. در تحقيق حاضر، جنبه‌هاي ظريف، اما بحث‌انگيز تفاوتهاي دختران و پسران مورد توجه ويژه بوده که از جمله مي‌توان به تفاوتهاي جسماني اعم از درون اندامي يا آنچه به حواس و آسيب‌پذيري، انفعالات و امور عاطفي، آسيب‌پذيري يا مقاومت رواني، سرع و عمق يادگيري از جمله در زمينه‌هاي: ادبي، فضايي، عددي، خزانه لغات، جامعه‌پذيري و مانند آن، اشاره کرد. بررسي ديدگاه اسلام و روان‌شناسي در اين خصوص، به بيش از صد نتيجه منجر شده که طبعا در اين خلاصه، حتي به عناوين آن نمي‌توان اشاره کرد، لذا علاقمندان، به مطالعه اصل تحقيق دعوت مي‌شوند. در عين حال، تنها به سه مورد از نتايج مقايسه دو ديدگاه اسلام و روان‌شناسي اشاره مي‌شود: ‎۱- روان‌شناسي در مورد بسياري از حوزه‌هاي جزئي تفاوتها سخن‌گفته‌اند، در حالي که اسلام تنها عوامل کلي تفاوت را موردبررسي قرار داده است. ‎۲- در اسلام به برخي عوامل ايجاد تفاوت از قبيل: تأثير غذايي که شير مادر از آن تهيه شده، در معنويت‌پذيريي و حالات رواني و تأثير غذايي که نطفه پدر را مي‌سازد، در پرهيز يا گرايش آدمي به سوي بزه و ناهنجاري، توجه شده در حالي که عواملي از اين قبيل از ديدگاه روان‌شناسان مخفي مانده است. ‎۳- در روان‌شناسي، منشأ تمامي يا بسياري از فرايندهاي رواني، جسم آدمي و تحولات فيزيکو شيميايي آن تلقي مي‌شود، در حالي که در ديدگاه اسلامي، روح صرفا موجودي تأثيرپذيري و انفعالي نيست، بلکه کنش‌گر، تأثيرگذار و حاکم است.