بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام بن حکم

چکيده: موضوع تحقيق حاضر بررسي جايگاه عقل در تربيت، از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام است. از مجموع فقرات مختلف روايات هشام، به کمک روايات باب عقل، استفاده مي‌شود عقل در مباحث تربيتي، به معناي نيروي فهم و تشخيص حق از باطل و خير از شر، براي وصول به عمل صالح است. در تحقيق حاضر، تلاش بر آن بوده است که مطابقت ميان تربيت عقلاني و تربيت اسلامي تبيين شود. روشهاي تربيت اسلامي در روايت هشام، به دو روش اصلي تربيت عقلاني "تعليم حکمت" و "تزکيه" بازگشت مي کنند. دو روش مذکور، به وسيله انبيا و ائمه(ع) و عالمان رباني به منظور تربيت و تقويت عقل فطري به کار گرفته مي‌شود.

مقايسه مراحل تربيت در منابع اسلامي و پراگماتيسم

چکيده: پژوهش حاضر در مورد "مقايسه مراحل تربيت در منابع اسلامي و پراگماتيسم" به بحث و بررسي پرداخته است. قرآن مجيد سير تحول انسان را به سه کودکي، جواني و پيري تقسيم مي‌نمايد. ويژگيهاي دوران کودکي، فعاليت و تربيت پذيري، ويژگيهاي دوران جواني، تقويت نيروي جسمي و عقلاني و ويژگيهاي دوران پيري ضعف و سستي در جسم و قوه ادراکي است. در روايات اسلامي نيز مراحل رشد و تربيت به سه دوره با ويژگيهاي زير آمده است: الف: از تولد تا ‎۷ سالگي، با ويژگيهايي نظير: سيد، ريحان و بازي مشخص شده است.

بررسي نقش عوامل موثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان

چکيده: هدف اساسي تحقيق: بررسي نقش عوامل زير که در ارتباط مستقيم با مسجدند، بوده است: ‎۱. ويژگيهاي علمي و اخلاقي و رفتاري امام جماعت مسجد ‎۲. فعاليت کانونهاي فرهنگي مستقر در مساجد ‎۳. وضعيت ظاهري و نظافت و امکانات مسجد ‎۴. کيفيت برگزاري نماز جماعت (از نظر طول شدن يا نشدن نماز جماعت) ‎۵. کتابخانه مسجد ‎۶. هيئت امناء مسجد،.  در راستاي رسيدن به هدف مذکور ، به سوالات زير، پاسخ داده شده است: ‎۱. نقش امام جماعت مسجد تا چه حد در جذب نسل جوان به مسجد موثر مي باشد؟ ‎۲. کداميک از ويژگي هاي امام جماعت در نظر جوانان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ ‎۳.

بررسی روش الگویی : رویکرد دینی و روان شناختی

 

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی روش الگویی با رویکرد دینی و روان شناختی به شیوه تطبیقی است. در این پژوهش در صدد هستیم، تا به پرسش­هایی در این  زمینه که روش الگویی در قرآن و روایات چگونه است ؟و روانشناسی روش الگویی را چگونه توصیف می­کند؟و شباهت­ها و تمایزهای آنها چگونه است؟پاسخ دهیم.

جایگاه ولایت اهل البیت علیهم السلام در نظام ارزشی اسلام: اهداف، اصول و روش‌های ولایت‌پذیری

چکيده

یکی از ارزش‌های بنیادین اسلامی «ولایت اهل‌البیت‰» می‌باشد که از اهمیّت و جایگاه مهمی در نظام ارزشی اسلام برخوردار است. تربيت با تمام ابعاد و ساحت­های خود افزون  بر اين‌که بر مباني خاصی استوار است، داراي يک سري اصول و روش‌هایی است که از بطن آن مباني استخراج مي‌شود. اگر نگوئیم هدف اصلی و نهایی آموزش و پروش، تعلیم و تربیت ارزش‌ها است، حداقل باید بپذیریم که یکی از مهم‌ترین اهداف تعلیم وتربیت، تربیت دانش‌آموزان بر مدار ارزش‌هاست.

صفحه‌ها

اشتراک در موضوع پایان‌نامه