بررسي نقش عوامل موثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان

چکيده: هدف اساسي تحقيق: بررسي نقش عوامل زير که در ارتباط مستقيم با مسجدند، بوده است: ‎۱. ويژگيهاي علمي و اخلاقي و رفتاري امام جماعت مسجد ‎۲. فعاليت کانونهاي فرهنگي مستقر در مساجد ‎۳. وضعيت ظاهري و نظافت و امکانات مسجد ‎۴. کيفيت برگزاري نماز جماعت (از نظر طول شدن يا نشدن نماز جماعت) ‎۵. کتابخانه مسجد ‎۶. هيئت امناء مسجد،.  در راستاي رسيدن به هدف مذکور ، به سوالات زير، پاسخ داده شده است: ‎۱. نقش امام جماعت مسجد تا چه حد در جذب نسل جوان به مسجد موثر مي باشد؟ ‎۲. کداميک از ويژگي هاي امام جماعت در نظر جوانان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ ‎۳. کانون فرهنگي مساجد چه نقشي در جذب نسل جوان به مسجد دارد؟ ‎۴. کداميک از فعاليتهاي کانون فرهنگي مسجد بيشتر جوانان را جذب مي کند؟ ‎۵. آيا وضع ظاهري و امکانات مسجد در جذب جوانان به مسجد موثر است؟ ‎۶. کتابخانه مسجد به چه ميزان در جذب جوانان به مسجد نقش دارد؟ ‎۷. طولاني نشدن نماز جماعت تا چه حد در جذب جوانان به مسجد موثر مي باشد؟ ‎۸. آيا هيئت امناء مسجد مي تواند در جذب جوانان به مسجد نقش داشته باشد؟

 

جامعه و نمونه: جامعه مورد تحقيق ، اعضاي کانونهاي فرهنگي مساجد استان کرمان که با بالغ بر ‎۳۰ کانون فعال از ‎۵۰ کانون موجود در سطح استان بود، را در بر مي گرفت. از بين اين ‎۳۰ کانون، که در مجموع ‎۴۳۷ عضو داشتند، تعداد ‎۸۰ نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب، و به عنوان نمونه مورد نظر خواهي گرفته اند.

 

روش تحقيق، براي گردآوري اطلاعات فصل اول و دوم ،از روش کتابخانه اي و براي گردآوري اطلاعات ساير فصل ها، از روش زمينه يابي و پرسشنامه استفاده شده است. بعد از جمع آوري پرسشنامه هاي تکميل شده، و استخراج اطلاعات آنها، با استفاده از آمار توصيفي، اين اطلاعات  مورد تحليل قرار گرفته است.

 

نتايج تحقيق: عوامل مورد نظر به لحاظ نقشي که در جذب جوانان به مسجد دارند از ديدگاه پاسخ دهندگان بترتيب عبارت بودند از: ‎۱. عامل "وضعيت ظاهري مسجد" با ۱/‎۸۱ درصد ‎۲. عامل " طولاني نشدن نمازهاي جماعت" با ۲/‎۷۲ درصد ‎۳. عامل "امام جماعت مسجد" با ۸/‎۶۹ درصد ‎۴. عامل "کتابخانه مسجد" با ۵۵/‎۶ درصد ‎۵. عامل "فعاليتهاي کانون فرهنگي مساجد" با ‎۵۴ درصد ‎۶. عامل "هيئت امناء مسجد" با ۶/‎۳۶ در صد.