آشنائی با کتاب «نگرش و ایمان در تربیت دینی»

نگرش و ایمان در تربیت دینی

مشخصات کلی

عنوان : نگرش و ایمان در تربیت دینی 

نویسنده  : هادی رزاقی

تعداد صفحه : 210

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، بهار 1387

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

نگرشى بر تعامل فقه و تربيت

نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

مشخصات کلی

عنوان : نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

نویسنده  : علی همت بناری

تعداد صفحه : 190

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، تابستان 1383

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

فقه و تربیت دو عرصه مهم هستند که در زندگی یک فرد مسلمان نقش برجسته ای ایفا می کنند.

اشتراک در کتاب تربیتی