نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

مشخصات کلی

عنوان : نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

نویسنده  : علی همت بناری

تعداد صفحه : 190

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، تابستان 1383

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

فقه و تربیت دو عرصه مهم هستند که در زندگی یک فرد مسلمان نقش برجسته ای ایفا می کنند.

شریعت و بعد عملی آن (یعنی فقه ) جایگاه ویژه ای در شکل دهی زندگی انسان دارد و مجموعه ای از باید ها و نبایدها ، زندگی او را احاطه کرده و به آن رنگ خاصی بخشیده است .

از سوئی نهاد تعلیم و تربیت به یکی از نهادهای بنیادین در زندگی انسان تبدیل شده و زمینه ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد گشته است و از سوی دیگر ، فقه از ایفای نقش در محدوده ی زندگی فردی انسان فراتر رفته و رسالتی نوین یافته و در صدد پاسخگوئی به نیازهای شرعی انسان در در همه ابعاد فردی و اجتماعی است . آنچه در این میان مهم می نماید ، بررسی زمینه های ارتباط و تعامل این دو عرصه مهم در زندگی یک مسلمان در جامعه اسلامی است .  

از مهمترین پرسشهائی که این پژوهش پاسخ گوئی به آنها را پی میگیرد این است که فقه و تربیت چیستند و چه عناصری و مباحث مهمی را در بر میگیرند ؟ و هر یک چه تاثیری در  دیگری دارد ؟ از این رو ایتدافقه و تربیت توصیف شده و سپس به عناصر اصلی از قبیل موضوع ، قلمرو ، اهداف و ... پرداخته شده است و پس از آن ، زمینه ها و موارد این تعامل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

اجمالی از فهرست

فصل اول

 1. مفهوم شناسی فقه
 2. اهمیت و جایگاه فقه در میان علوم دینی
 3. موضوع فقه
 4. رسالت و غایت فقه
 5. قلمرو فقه
 6. محتوای فقه و طبقه بندی آن

فصل دوم

 1. مفهوم شناسی تربیت
 2. تربیت در آیات و روایات
 3. تربیت در معنای اصطلاحی
 4. موضوع تربیت
 5. اهداف تربیت
 6. مبانی تربیت
 7. اصول تربیت
 8. روش های تربیت
 9. ارکان تربیت
 10. دامنه و گستره تربیت
 11. مراحل تربیت
 12. معرفی اجمالی علوم تربیتی

 

فصل سوم

 1. بررسی امکان تعامل فقه و تربیت
 2. تاثیر فقه در تربیت
 3. تاثیر تربیت و علوم تربیتی در فقه

 

جمع بندی و نتیجه گیری