نگرش و ایمان در تربیت دینی

مشخصات کلی

عنوان : نگرش و ایمان در تربیت دینی 

نویسنده  : هادی رزاقی

تعداد صفحه : 210

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، بهار 1387

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

نگاهی به دومفهوم ایمان و نگرش ، شباهت ، ارتباط و تعاملی را بین آنها آشکار می کند که ممکن است این شباهت و ارتباط موجب این توهم شود که ایمان همان نگرش است و تفاوتی بین آنها نیست . از سوی دیگر ، نگرشها بر ایمان و ایمان بر نگرش ها تاثیر میگذارد و هر یک می تواند به تقویت یا تضعیف دیگری کمک کند . از این رو ، بررسی و تحلیل مجدد مفاهیم آن دو و جمع بندی تعاریفشان ما را در شناخت بهتر آنها یاری می دهد و زمینه را برای مقایسه و درک روابط متقابل میان آنها فراهم می کند . این مقایسه تا آنجا که نگارنده بررسی کرده در جای دیگری صورت نگرفته است .

در کتاب حاضر شکافتن و تحلیل مفاهیم ایمان و نگرش ، مقایسه میان آن دو و بیان تاثیراتی که هر کدام بر دیگری دارد ، و سپس بررسی عوامل تقویت و تضعیف هر کدام و در پایان رابطه هر یک با رفتار را جستجو کرده ایم . شناخت مفاهیم و عوامل تقویت با تضعیف ایمان و نگرش در این کتاب علاوه بر مراجعه به قرآن ، روایات و منابع مربوطه در روانشناسی اجتماعی در تحلیل و بررسی های ذهنی و عقلی متکی است .

 

اجمالی از فهرست

فصل اول:تعریف و تحلیل مفاهیم ایمان و نگرش

  1. نگرش
  2. ایمان
  3. رابطه بین نگرش و ایمان
  4. جمع بندی

فصل دوم: سازو کار شکل گیری و نبرومندی ایمان و نگرش

  1. شکل گیری نگرش و تغییر آن
  2. شکل گیری  ، تثبیت و مقاوم سازی ایمان

فصل سوم : رابطه نگرش و ایمان با رفتار

  1. رابطه شناخت ، عاطفه و رفتار
  2. رابطه ایمان و نگرش با رفتار

نتیجه گیری