روش‌هاي تربيت ديني (در حوزه احکام و مناسک) از ديدگاه قرآن کريم (پايان‌نامه کارشناسي ارشد وحيد ارغواني فلاح)


چکیده
تربیت مناسکی یکی از ساحت‌های تربیت دینی می باشد که مقصود از آن پرورش افراد دیندار است که به مناسک پایبند باشند. تربیت مناسكی را از جنبه های متعددی می توان مورد بررسی قرار داد که یکی از این جنبه‌ها، تربیت مناسکی می باشد، که این تحقیق عهده دار آن است. با توجه به اینکه روش های تربیتی بیانگر اقدامات تربيتی هستند و در مرحله عمل و رفتار به مربی یاری می رساند دارای اهمیت بسزایی هستند، چراکه رعایت سایر عناصر تربیتی اعم از مبانی اصول و اهداف، در کاربست روش ها نمایان می گردند و هر گونه انحراف یا بی دقتی در این مرحله موجب بیهودگی مباحث قبلی می گردد. روش های به دست آمده برای تمامی مربیان و متولیان دینی جامعه اعم از رسمی و غیر رسمی و بالأخص روحانیت، که مهمترین وظیفه اش تبليغ احكام دين است، مفيد و قابل استفاده خواهد بود. از آنجا که نمود ظاهری هر دین و مذهبی به رفتارهای دینی افراد آن آیین وابسته است، در صورتی که این رفتارها کمرنگ باشند نشان از بی رغبتی با عدم تقید افراد آن جامعه به آن آیین خواهد داشت که زنگ خطری برای مسولان تربتی آن جامعه است. یکی از مهم ترین ابزارهایی که در این مسئله می توانید راه گشا باشد بهره گیری از روش های صحیح تربیت مناسکی است که اصلی ترین هدف این پژوهش است. به دلیل اهمیت خاصی که روش های تربیتی برای مربیان دارند این روش ها باید از منابع مطمئني استخراج شوند. یکی از مهم ترین و موثق ترین منابع معرفتی در اسلام، قرآن می باشد و با ظرفیتی که در آن وجود دارد می توان روش های تربيتی را از آن به آورد. در این تحقیق از روش توصیفی کتابخانه ای و مراجعه به قرآن بهره برده شده واز تحلیل محتوا استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه‌گیری شده است و پس از گرد آوری آیات مبانی و مراجعه به منابع تربيتي متعدد بیاناتی که دارای رهنمود تربیتی بودند گزینش شده و روش ها از آنها به دست آمدند. روی هم رفته در اين تحقيق ۷۳ روش تربیتی به دست آمد که ۲۱ روش بينشي و 37 روش آن گرايشي و 15 روش آن رفتاری می باشند. هر یک از این دسته ها نیز به سه گروه زمینه ساز ایجادی و اصلاحی تقسیم بندی مي‌شوند.
 
کلیدوازدها؛ تربیت دینی - تربیت مناسکی تربیت عبادی - آیات الاحکام – روش های تربیت دینی، روش های تربیت مناسکی، روش های تربیت عبادی
 
 
IMAM KHOMEINT EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE
MA. Thesis
Field: Educational Science
Title The methods of religious education
(at rites circuity)in Quran
SUPERVISER Dr.seyed mohammad sadegh mousavi nasab
ADVISER Dr.esmaeel soltani
BY
Vahid arghavani falah
March 2018
Attract Rhetoric training is one of the areas of religious education that is meant to cultivate religious people who are committed to practice and practice adoration and trial. Rituals can be condered in several respects, one of which is the method of religius duction which is the responsibility of this research Considering that educational methods represent educational measures that help the instructor in the stage of practice and he havior, it is important to curve other cdacatonal elements, including principles, principles and goals in the application of methods. And any deviation or frivolity at this stage leads to the futility of the preceding discussion. The results obtained for all religious educators and custodians of the wciely. hath official and informal, and especially the clergy, which is the most imponan duty to promote the religion of the religion, is useful and it will be used Since the appearance of any religious and religious affiliation depends on the religious behavior of the people of that ritual, if these behaviors are inadequate, it woull indicate the indignation or non-atachment of the people of that society, which is a danger to the religious caretakers of that society, One One of the most important tools that can be used to solve this problem is to use proper methods of ritual education which is the main purpose of this research Because of the special importance that education have for education, these methods should be extracted from reliable sources, One of the most important and most reliable epistemie sources in Islam is the Qur'an and with its capacity there can be found educational methods. In this research, after gathering verses or worship and chanting and referring to various interpretations and educational resources, the statements that had the educational guidelines were chosen and the methods were obtained from them In this research, 73 educational methods were obtained 21 of which were insight, 37 of them were orientational and is of them were behavioral. Each of these groups were divided into three groups inductive, causative and comective
Keyword Religious Training - Rite Training - Ebadi - Ayatollah Alamkam - Religious Training Methods. Chaplaincy. Methods of Ecclesiological Education