بررسي تطبيقي دو رويکرد تربيت محور و محبت محور در تربيت ديني(پايان‌نامه کارشناسي ارشد حسين هاتفي اردکاني))


چکیده
معرفت و محبت تاثیر فراوانی در افکار، عقاید و اعمال ما دارند، به طوری که اهتمام بسیاری از اندیشمندان را درباره کارکردهای آن دو در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه تربیت دینی، بر انگیخته است. تربیت اعتقادی مهم ترین رکن تربیت دینی است و استحکام آن باعث ایجاد رفتار و شکوفایی اخلاقی دنبال در انسان می شود. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به داده های لازم از منابع مختلف دو رویکرد ناشی از آن است که چگونه در فرایند تربیت شناسایی معرفت و محبت و بررسی تطبیقي اعتقادی اثرگذار شده. پژوهش حاضر به بررسی تطبيقی دو رویکرد معرفت محور و محبت محور اختصاص يافته مواد از معرفت، متعلق علم و آگاهی است و هر آنچه که باشت ایجاد انگیزه و پل در انسان شود و گرایشی را پدید آور شده محبت نامیده می شود. هر چقدر معرفت بالا رود به همان میزان محبت قری می شود و بالعكی مهم ترین بافته های پژوهش این است که معرفت و محبت به تنهایی نمی تواننده اعتقادات را در مقربی نهاد پنه کنند. مربی هنگامی در تربیت اعتقادی موفق می شود که از هر دو در روش های خود استفاده کند، زیرا معرفت و محبت دو رکن جداناپذير اعتقادند و برای شیردهی باید در کنار هم، توأمان ملل سایه و صاحب سایه باشند، میلویی هم باید بداند و هم باید بخواهد اگر مربی در تربیت اعتقادي فقط تمرکز بر معرفت و افزایش آگاهی و شناخت متر می کند و اهمیتی برای محبت قائل باشدا منرپی نمی تواند با آن عقاید اس برقرار کنند و به آنها پایبند باشد. از آن طرف اگر تمرکز بر محبت بدون آگاهی و شناخت باشید، در بسیاری از موارد مشر بی اشتباه می کند و آن ماهیت و مجله در سطح پایین شکل می گیرد و نمی تواند به درجه های بالای میعرفت، کشف، شهرد و تکامل برسد. البته توجه به عرامل و موانع و همچنین شرایط فردی و محیطی متری قصر وازرگ است
تربیت اعتقادی
کلیدواژه: رویکرد معرفت محور - رویکرد محبت محور تربیت دینی
 
 
IMAM KHOMEINE EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE
Thesis for master degree Field: Educational Sciences
Title of thesis: A Comparative Study of Cognition-Centered and Love-Centered Approaches to Ideological
Education
SUPERVISER: Dr. Seyyed Ahmad Rahnamaei
AIVISER: Dr. Seyyed Mohammad Reza Moosavinasab
By:
Hossein Hatefi Ardakani
August 2018
Abstract
Knowledge and affection have a great influence on our thoughts, beliefs and deeds, which has sparked many scholars attention to the functions of education in the field of education, especially religious education. Belief education is the most important element of religious education, and its strength strengthens the behavior and prosperity of maulity in man. The author, using descriptive and analytical methods and according to the necessary data from various sources, seeks to identify knowledge and affection, and the comparative study of the two approaches that it has to have in how to influence the process of religious education. Therefore, the present study compares the two approaches of knowledge-based and affection-oriented is dedicated Meaning of knowledge is the absolute of knowledge and consciousness, and whatever is what makes a motive and desire in humans and creates a tendency love is called. As much as knowledge grow, it is a strong as love, and vice versa
The most important findings of the research are that knowledge and affection alone can not establish beliefs in the metro. The couch succeeds in using both methods in religious education because knowledge and affection of the two pillars are inseparable and for the sake of success, must be together, together, as shadow and self-centered. Metib must also know and should if the mentor in the education of the faith only focuses on knowing and raising awareness and understanding and does not care about love, he can not adhere to that beliefs and adhere to them. On the other hand, if the focus is on love without knowing. in many cases, the mistake is wrong, and that love affects the lower levels and cannot reach the highest levels of knowledge. discovery, intuition, and evolution. Of course, attention to factors and barriers, as well as individual and cavironmental conditions, is mcssary
Keywords: Comparative Study, Cognition-Oriented, Love-Oriented. Approaches, Religious Education, Ideological Education