بررسي و ارزيابي عملکرد حلقات صالحين شهر قم دررسيدن به اهداف تربيت ديني ازديدگاه متوليان حلقات(پايان‌نامه کارشناسي ارشد احمد لعل بدخشان)

چکيده
حلقات صالحین طرحی است فرهنگی، تربيتي با هدف رشد و تعالی متربيان و تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی که از سال ۱۳۸۷ به طور سراسری در حال اجرا است و در پی ثربیت افرادی است که بتوانند نظام را در برهه های مختلف زمانی و مکانی کمک و اهداف آن را پیش ببرند. ولی با توجه به مشکلاتی که این حلقات با آنها مواجه است نتوانسته به طور کامل به هدف خودش برسد لذا پژوهشگر به دنبال بررسی و ارزیابی دقیقی از نتایج این فعالیت است و تاکنون پژوهشی در این رابطه صورت نگرفته است. این پزوهشی می تواند چشم اندازی واقع بینانه برای مجریان طرح صالحین نرسيم کنند که بتوانند در اجرای کیفیت این طرح را افزایش دهند و هرچه بهتر مدیریت کند همچنین دیگر نهادهای تربیتی می توانند از صالحین الگوبرداری کنند و در زمینه تربیت موفق شوند روش این پژوهش، روش پدیدارشناسی است که از طریق مصاحبه با کارگزاران و مربیان موفق این طرح صورت می پذیرد. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی حلقات صالحین، در جهت بهبود بخشیدن به وضع موجود در حلقه ها و همچنین ارتقاء تربیت دینی در این حلقات است که امروزه در کل کشور در حال اجراست؛ و به تبع آن، ارتقاء تربیت دینی در جامعه هست یافته های پژوهش نشان می دهد که حلقات صالحين در کار خودش موفق است و در صورتی که موانع و آسیب هایی که در این پژوهش به آنها اشاره شده، جدی گرفته و برطرف شود، به هدف خودش نخواهد رسید.
واژگان کلیدی: تربيت، دین، تربیت دینی، آسیب شناسی، طرح سالحين، بررسی، ارزیابی عملکرد
 
Imam Khomeyni educational and scholar institution
Thesis for master degree Field: Behavoural Science
Title of thesis
Analysis and Evaluation of the Role of Qom Salchin Rings in the Raise of Religious Education from the Viewpoint of their Authoritie
SUPERVISER
Dr. Seyed Mohammad Reza Mousavi Nasab
AIVISER
Dr. Seyed Ahmad Rahnemaie
Student
Ahmad La'l Badakhshan
March 2018
Abstract The Plan of the Circles of Righteous (Halaqa-e Salehin: PCR) is a cultural cocational programming growth and fineness of the educated persons as well as training the qualified for the Islamic Revolution. The PCR has been in pro s ince 2008 that aims at educating people who can assist the Islamic Governmental different times and locaties and help to achieve its goals. However, due to the problems that the PCR is facing with the goals behind it have not been fully achieved. Hence, the researcher is seeking to accurately evaluate the results of this program, especially when it is observed that of a Nudy is implemented in this regard. This research can draw a realistic view for the administrative authorities of the PORSO that they could improve the quality of the program and therefore, manage it helter Moreover other educational institutions may take an example of the PCR upon which they could be successful in educating and training students. The meihod used for this research is a phenomenological method in which achieved thrcegh interviewing successful administrators and trainers. The purpose behind this study is to investigate and evaluate the PCR, in order to improves aus, well as to pre relas education in iis agenda In the first chapter we define the concepts, in the second chapter we address fundamental and principals of religious uphringing and PCR third chapter is dedic med to explain metodology and at last we demonstrate the closure and results in the forth chapter. The findings of the research indicate that the PCR has been relatively successful in this purpose, and if the obstacles and deficiency mentioned in this research are taken seriously and resolved, the PCR will fully achieve its goal
Key words: uphringing, religion, religious upbringing. pathology, the righteous program, evaluation, performance