اشتراک در برنامه ریزی و بازسازی نظام تعلیم و تربیت کشور