آشنایی با مدیریت آموزشی

اهداف کلی درس:

 

  • آشنا کردن متربیان با مفاهیم کلّی مدیریت و مدیریت آموزشی و کاربرد اصول در مدیریت آموزشی.
  • آشنایی فراگیران را با مفاهیم مدیریت به‌طور اعمّ و با مدیریت آموزشی به‌طور اخصّ
  • شناخت مفاهیم عمدة مدیریت اسلامی - متناسب با مباحث مدیریت آموزشی - درباب رهبری شوری، داوری و غیره
     
اشتراک در جزوه آموزشی