آشنایی با مدیریت آموزشی

اهداف کلی درس:

 

  • آشنا کردن متربیان با مفاهیم کلّی مدیریت و مدیریت آموزشی و کاربرد اصول در مدیریت آموزشی.
  • آشنایی فراگیران را با مفاهیم مدیریت به‌طور اعمّ و با مدیریت آموزشی به‌طور اخصّ
  • شناخت مفاهیم عمدة مدیریت اسلامی - متناسب با مباحث مدیریت آموزشی - درباب رهبری شوری، داوری و غیره
     
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
آشنایی با مدیریت آموزشی - درس 1 0 b [28 بار دانلود]0 بایت
آشنایی با مدیریت آموزشی - درس 2 0 b [9 بار دانلود]0 بایت