عناوین و مواد آموزشی

جدول دروس کارشناسي ارشد  - گرايش برنامه‌ريزي آموزشي
 
رديف
نوع درس
نــــام درس
تعداد واحد
1
پايه
مکتب‌هاي فلسفي آراء تربيتي
2
2
//
آمار استنباطي پيشرفته
2
3
//
آموزش و پرورش تطبيقي و کاربرد آن در برنامه‌ريزي آموزشي
2
4
//
اصول برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
2
5
//
روش‌هاي تحقيق پيشرفته و کاربرد رايانه در تحقيقات تربيتي
3
6
//
نظريه و کاربرد نگرش سيستمي در برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
2
7
تخصصي
روش‌هاي تدريس پيشرفته
3
8
//
مباني جامعه‌شناسي آموزش وپرورش در برنامه‌ريزي آموزشي
2
9
//
اصول و روش‌هاي ارزشيابي آموزشي
2
10
//
نظريه‌هاي اساسي در برنامه‌ريزي آموزشي
2
11
//
مباني اقتصادي آموزش‌و‌پرورش در برنامه‌ريزي آموزشي
2
12
حوزوي
تعليم و تربيت اسلامي(پيشرفته)
3
13
//
انسان‌شناسي فلسفي ـ علم‌النفس
3
14
//
آراء تربيتي متفکران مسلمان ـ پيشرفته
2
15
//
تفسير تربيتي
2
16
//
تاريخ آموزش و پرورش غرب ـ قرن بيستم
2
17
//
فلسفه علوم انساني
2
18
جبراني
کاربرد تئوري‌ها و اصول يادگيري در برنامه‌ريزي درسي(مباني روان‌شناختي برنامه درسي)
2
19
//
تکنولوژي آموزشي پيشرفته
2
20
//
مشاوره و راهنمايي تحصيلي
2
21
//
اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي درسي
2
22
***
پايان‌نامه
4
23
---
جمع کل واحدها
50