اردوی اصفهان 1387

در تاريخ 19و20 اسفندماه 1387 اردوي علمي دو روزه به اصفهان با حضور اساتيد و دانش‌پژوهان(مجموعا 18نفر)برگزار گرديد.
.اماکن مورد بازديد و ملاقات‌ها:
1.       برگزاري جلسه با مدير دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان، اعضاء هيأت علمي گروه علوم تربيتي و اعضاء هيأت علمي گروه مشاوره.
2.       بازديد از مدرسه سادات.
3.       بازديد از تخت فولاد.
4.       بازديد از موزه علوم و فنون آموزش‌و پرورش.
موضوع: 
گزارشاردو