گامى به سوى نظريه پردازى در تعليم و تربيت اسلامى (مجموعه مقالاتى از كنفرانس جهانى تعليم و تربيت‌اسلامى در اردن)

ترجمه: متقى‌فر و طوسي. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)، 1380

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه