درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

 

مشخصات کلی

عنوان : درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده  : سید احمد رهنمائی

تعداد صفحه : 304

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : دوم ، تابستان 1388

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

هدف اصلی نویسنده ، ارائه متن درسی بر اساس سر فصل درس « آشنائی با اصول و فلسفه آموزش و پرورش » برای دانش پژوهان رشته علوم تربیتی است .

نوشتار حاضر در پی آن است تا با رویکردی آموزشی ، گامی هرچند کوتاه در راه بازشناسی و باز نمائی اصالت ، هویت و فرجام انسان بردارد .

 

اجمالی از فهرست

بخش اول . مفاهیم و تعاریف

درس اول . مفهوم شناسی فلسفه تعلیم و تربیت

درس دوم . مفهوم شناسی تربیت

بخش دوم . مبانی ،اصول و روشها

درس سوم . مبانی ،اصول و روشها در تعلیم و تربیت

بخش سوم . مکاتب و فلسفه های تعلیم وتربیت

درس چهارم .طبقه بندی مکاتب و فلسفه های تربیتی

درس پنجم . وجود گرائی و فلسفه تعلیم و تربیت

درس ششم . وجود گرایان خدا باور در فلسفه تعلیم وتربیت

درس هفتم . وجود گرایان سکولار در فلسفه تعلیم و تربیت

درس هشتم . انسان مداری و فلسفه تعلیم و تربیت

درس نهم . اصول انسان مداری در تعلیم و تربیت

درس دهم . رفتار گرائی و فلسه تعلیم و تربیت

درس یازدهم . روان تحلیلگری و فلسفه تعلیم و تربیت

درس دوازدهم . خرده مکتبهای فرونگر و فلسفه تعلیم و تربیت

بخش چهارم . مبانی و اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس سیزدهم . مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام (1)

درس چاردهم . مبانی تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام (2)

درس پانزدهم . مبانی تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام (3)

درس شانزدهم . اصول تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام (1)

درس هفدهم . اصول تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام (2)

درس هجدهم . اصول تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام (3)