تربیت الگویی زنان در قرآن کریم

چکيده:

در تحقيق حاضر با مراجعه به آياتي از قرآن کريم که متضمن داستاني در مورد زنان است، الگويي کامل از زن مورد نظر قرآن در ابعاد اعتقادي، عبادي، اخلاقي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراهم آمده است. بنابر اين بعد از فصل اول که به کليات تحقيق پرداخته است، فصل دوم تربيت اعتقادي و عبادي بانوان به شيوه الگويي را مورد بحث قرار داده است. فصل سوم  در مورد تربيت اخلاقي بانوان و پرورش فرزند به شيوه الگويي است و فصل چهارم  تربيت الگويي بانوان در ابعاد اجتماعي را مطرح کرده است.   جواز پرسش زنان حتي از خدا و رسول‌الله(ص) براي ايجاد ساختار مستحکم اعتقادي، تمرکز قرآن کريم بر رعايت عفاف به عنوان مهمترين دستورالعمل اخلاقي به شيوه الگويي براي بانوان، تاکيد قرآن کريم بر ايمان دختران و پسران به عنوان ملاک کفويت در ازدواج و امکان مشارکت بانوان در عاليترين سطوح سياسي و نظامي از جمله يافته‌هاي اين پژوهش است.