اولويت‌هاي پژوهشي گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره

 

«نظام جامع موضوعات و اولويت‌هاي پژوهشي گروه علوم تربيتي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره»

 

 

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

أ) مقدمه

با توجه به لزوم تدوين نظام جامع موضوعات گروه‌هاي علمي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره بر مبناي سند «توليد علوم انساني اسلامي»، شوراي علمي گروه علوم تربيتي،‌ پس از جلسات متعدد، «چارچوب»، «اهداف»، «موضوعات جامع» و اولويت‌هاي پژوهشي گروه را ترسيم نمود و بر اساس آن، «برنامه‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي و آموزشي» را مشخص کرد. بر اساس مصوبات اين جلسات، مقرر شدکه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي گروه بر اساس ملاکها و اولويت‌هاي زير انجام شود که عبارتند از :

 1. اسلامي سازي و توليد علم اسلامي در رشته‌ي‌ علوم تربيتي
 2.  تدوين فلسفه‌ي مضاف رشته‌ و گرايش‌هاي علوم تربيتي
 3. تهيه‌ي منابع و متون آموزشي
 4. روش‌ پژوهش در علوم‌تربيتي
 5. نقد مکاتب و نظريه‌هاي غربي در علوم تربيتي

با توجه به نظرسنجي انجام شده از متخصصين رشته که واقف بر ملاک‌هاي مذکور، اولويت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود گروه بودند، پنج محور اصلي براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي گروه مشخص شد که عبارتند از:

 1. فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي
 2. تعليم و تربيت اسلامي
 3. تربيت ديني
 4. تربيت ديني کودک و نوجوان
 5. تربيت اخلاقي

بنابراين، اهداف و موضوعات پژوهشي گروه علوم تربيتي بر اساس محورهاي پنج‌گانه فوق و ملاک‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي ذکر شده به شرح زير است.

ب) اهداف

 1. پژوهش در زمينه‌ي فلسفه و مباحث نظري فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي؛
 2. بررسي و تبيين ديدگاه‌هاي مهم صاحب نظران گذشته و حال در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي؛
 3. پژوهش و مطالعات تطبيقي در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي؛
 4. تهيه‌ي منابع علمي و آموزشي پژوهش در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي.
 5. مقايسه، نقد و ارزيابي ديدگاه هاي مطرح در در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي؛
 6. پژوهش در مسائل نظري و عملي مربوط به در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي؛
 7. پردازش نظريه هاي اسلامي در قلمرو در زمينه‌ي فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، تربيت ديني، تربيت ديني کودک و نوجوان و تربيت اخلاقي با تكيه بر منابع ديني (به ويژه قرآن و سنت)

متن موضوعات نظام را در فايل ضميمه ملاحظه نماييد.

 

 

موضوع: 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
nezamname-ulumtarbiyati.pdf 0 b [0 بار دانلود]0 بایت