معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن

معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن

مؤلف: هادی حسین‌خانی

 

اثر شايسته تحسین در نوزدهمین  دوره کتاب سال حوزه (1396)  *


خداوند متعال ازدواج را ماية آرامش زن و مرد قرار داده و بين آنان مودت و رحمت برقرار کرده است. بديهي است تحقيق اين نتايج منوط به درنظر داشتن معيارهاي صحيح انتخاب همسر است. پژوهش حاضر در پي کشف و معرفي معيـارهاي انتـخاب همسـر از ديـدگاه اسلام و طراحي، ساخت واعتباريابي پرسشنامة آن بهمنظور سنجش ميزان اين معيارها در داوطلبان همسرگزيني و ازدواج است.