نام کتاب:

معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن

* اثر شایسته تحسین در نوزدهمین دوره کتاب سال حوزه (1396) *

توضیح:

خداوند متعال ازدواج را مایه آرامش زن و مرد قرار داده و بین آنان مودت و رحمت برقرار کرده است. بدیهی است تحقیق نتایج منوط به در نظر داشتن معیارهای صحیح انتخاب همسر است. این کتاب در پی کشف و معرفی معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و طراحی، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آن به منظور سنجش میزان این معیارها در داوطلبان همسر گزینی و ازدواج است.