تربیت جنسی در اسلامی

اين تحقيق با طرح يک پرسش اصلي و يازده سؤال فرعي به بررسي اصول و روش‌هاي تربيت جنسي در اسلام پرداخته است. پرسش اصلي اين تحقيق عبارت است از اين که : آيا در اسلام اصول و روش‌هايي براي تربيت جنسي ارائه شده است؟ و پرسش‌هاي فرعي عبارتند از: ‎۱- آيا کودکان همچون جوانان از غريزه‌ي جنسي برخوردار مي‌باشند؟ ‎۲- آيا ميل جنسي کودکان با ميل جنسي نوجوانان و جوانان يکسان است؟ ‎۳- عوامل مؤثر در تربيت جنسي چيست؟ ‎۴- نقش والدين در تربيت جنسي فرزندان خود چگونه است؟ ‎۵- نقش مراکز آموزشي در زمينه تربيت جنسي افراد چگونه است؟ ‎۶- آيا اصل اولي در رابطه با ميل جنسي ارضاي آن است و کنترل و تعديل آن اصل ثانوي و يا امري بر عکس است؟ ‎۷- ارضاي صحيح ميل جنسي چگونه ممکن است؟ ‎۸- مکانيزم‌هاي پيش‌گيري از انحراف در رفتارهاي جنسي چيست؟ ‎۹- چگونه مي‌توان غريزه‌ي جنسي را کنترل کرد؟ ‎۱۰ چگونه مي‌توان غريزه‌ي جنسي را تعديل کرد؟ ‎۱۱- پس از طرح کليات تحقيق و ارايه‌ي تعريف و تبيين موضوع، پيشينه‌ي تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق،اهداف، مسائل، روش بحث، مفاهيم کليدي، مشکلات و موانع پژوهش و در نهايت به دنبال ارايه‌ي دورنمايي از کل تحقيق، چارچوب تحقيق روشن گرديده و طي فصول جداگانه‌اي به سؤالات فوق پاسخ داده شده است. فصل اول (مراحل رشد جنسي در انسان) به بررسي سؤال اول و دوم پرداخته. فصل دوم (عوامل مؤثر بر رفتار جنسي کودک، نوجوان و جوان) به سه سؤال سوم، چهارم و پنجم پاسخ داده است. فصل سوم (اصول و روش‌هاي تربيت جنسي) پاسخگوي سؤال‌هاي ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و يازدهم بوده  و در نهايت در فصل چهارم (نتيجه‌گيري و پيشنهادها) دستاوردها و نتايجي که از اين تحقيق حاصل شده بيان گرديده است،