بررسی روش الگویی : رویکرد دینی و روان شناختی

 

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی روش الگویی با رویکرد دینی و روان شناختی به شیوه تطبیقی است. در این پژوهش در صدد هستیم، تا به پرسش­هایی در این  زمینه که روش الگویی در قرآن و روایات چگونه است ؟و روانشناسی روش الگویی را چگونه توصیف می­کند؟و شباهت­ها و تمایزهای آنها چگونه است؟پاسخ دهیم.

اشتراک در تربیت دینی