ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان عربستان

تعدادي از دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي درسي در تاریخ 9/ 2 /1387 از مدرسه کشور عربستان ديدار داشتند. براي مشاهده ديدار فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان لبنان‌

تعدادي از دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي درسي در تاریخ 4/ 2/ 1387 از مدرسه کشور لبنان ديدار داشتند. براي مشاهده فيلم ديدار فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان کويت

تعدادي از دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي درسي در تاریخ 4/ 2/ 1387 از مدرسه کشور کويت ديدار داشتند. براي مشاهده فيلم ديدار فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

اشتراک در دیدارها