نام: 
سيد احمد
نام خانوادگی: 
رهنمايي
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113519
زندگینامه: 

دکترای فلسفة تعليم و تربيت، با بيش از 37 سال سابقة تحصيل،  تدريس و تحقيق در حوزة علمية قم و دانشگاه­ها، از جمله پژوهشگرانی هستم که در قلمرو تعلیم و تربیت، روان­شناسی، مشاوره، ارزش شناسی، غرب شناسي و ... تألیفاتی به جوامع حوزوی و دانشگاهی تقدیم کرده­ام. اينجانب دورة دکتری را به مدت سه سال و نيم، از سپتامبر 1995 (شهريور 1374) تا ژانوية 1999 (بهمن 1377)، در دانشكدة تعليم و تربيت دانشگاه مک گيل (McGill) کانادا طي نمودم و پس از دفاع از پايان نامة دكتري خود با  عنوان:

"The Concept of Self-Realization in the Educational Philosophies of John Dewey and Allama Tabataba'i"

به دریافت مدرک دکتري با امتياز عالي نایل گرديدم.

رزومه