بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمائي تحصيلي در سال تحصيلي ۷۵-‎۷۶

حسني، جواد

 بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمائي تحصيلي در سال تحصيلي ۷۵-‎۷۶

سال تحصيلي: ‎۱۳۷۶

راهنما: بهرام محسن پور                  

مشاور: عليرضا اعرافي

چکيده: موضوع تحقيق بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمايي تحصيلي سال ۷۵-‎۷۶ از نظر دبيران ديني شهرستان قم مي‌باشد بدين منظور نظرات معلمان درس ديني دوره راهنمايي شهرستان قم در خصوص ميزان انطباق محتوا با اهداف مورد نظر قرار گرفت .سؤالهاي ويژه تحقيق: ‎۱- آيا محتواي ارائه شده در کتاب تعليمات ديني سال اول راهنمايي تحصيلي با اهداف مورد نظر مطابقت دارد؟ ‎۲- آيا محتواي ارائه شده در کتاب تعليمات ديني سال دوم راهنمايي با اهداف مورد نظر مطابقت دارد؟ ‎۳- آيا محتواي ارائه شده در کتاب تعليمات ديني سال سوم راهنمايي با اهداف مورد نظر مطابقت دارد؟ ‎۴- آيا محتواي کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمايي در تربيت ديني کودکان و نوجوانان مؤثر مي‌باشد؟ ‎۵- آيا کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمايي از نظر معلمان داراي محتواي مناسب مي‌باشد؟

جامعه و نمونه آماري: جامعه آماري تحقيق حاضر، دبيران ديني دوره راهنمايي شاغل در نواحي ‎۳و‎۱،۲ آموزش و پرورش شهرستان قم هستند که در سال تحصيلي ۷۵-‎۷۶ تعداد کل آنان ‎۳۷۱ نفر مرد و زن مي‌باشند. نمونه آماري ‎۴۵ مرد و زن مي‌باشد که ۱۰/‎۱ کل جامعه آماري مورد نظر را تشکيل مي‌دهد با استفاده از روش نمونه‌گيري تصاوفي ساده انتخاب گرديده‌اند. ابزار گردآوري اطلاعات: ابزاز گردآوري اطلاعات پرسشنامه (بسته و منظم) محقق ساخته است.روش تحقيق: روش تحقيق در اين پژوهش زمينه‌يابي است

نتايج آزمون فرضيه‌ها يا پاسخ سئوالهاي تحقيق: ‎۱- از نظر دبيران ديني محتواي ارائه شده در کتاب تعليمات ديني سال اول ، دوم و سوم راهنمائي با اهداف مورد نظر انطباق دارد. به عقيده آنان محتواي ارائه شده براي تربيت دانش‌آموزان مناسب است و به ميزان زيادي محتواي کتاب بر اساس اهداف آموزشي و تربيت اسلامي تنظيم گرديده است.  همچنين از نظر دبيران ،‌محتواي ارائه شده در کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمايي به ميزان خوبي در تربيت ديني دانش‌آموزان مؤثر بوده است و محتواي آنها بر اساس اهداف آموزش و تربيت ديني تنظيم گرديده است