بررسی سیاست‌های کلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در باره‌ی اسلامی‌سازی علوم انسانی

سیاست‌های کلی اسلامی سازی علوم انسانی که از سوی کمیته‌ی اسلامی سازی به گروه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه ابلاغ شده بود، توسط اعضای محترم هیئت علمی داخلی و مدعو، مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

این جلسه در تاریخ 21 آبان 1394 در اردوگاه امام رضا علیه اسلام وابسته به جامعه‌المصطفی العالمیه با حضور 10 نفر از اعضای محترم هیئت علمی و شورای علمی‌گروه علوم تربیتی برگزار شد که نتایج آن به کمیته‌ی مروبطه ارسال خواهد شد.