کارگاه ارزیابی مقاله (اسفند90)

کارگاه ارزیابی مقاله با حضور دانش پژوهان کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت ارزش ها برگزار شد.

 این کارگاه در طی دو جلسه با شرکت اساتید محترم حجج اسلام آقایان دکتر سید محمدرضا و دکتر سید صادق موسوی نسب با هدف آشنایی دانش پژوهان با نحوة ارزیابی مقالات علمی تخصصی و علمی پژوهشی تشکیل شد.

دانش پژوهان علاوه بر آشنایی نظری با ارزیابی مقاله بصورت عملی نیز با این مهارت آشنا شدند. این قبیل کارگاه ها به درخواست  دانش پژوهان و زیر نظر هیأت علمی گروه در جهت ارتقاء مهارت های علمی و پژوهشی آن ها برگزار می گردد.