ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان عربستان

تعدادي از دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي درسي در تاریخ 9/ 2 /1387 از مدرسه کشور عربستان ديدار داشتند. براي مشاهده ديدار فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان عربستان 0 b [13 بار دانلود]0 بایت