ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان کويت

تعدادي از دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي درسي در تاریخ 4/ 2/ 1387 از مدرسه کشور کويت ديدار داشتند. براي مشاهده فيلم ديدار فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
ديدار اعضاي گروه از مدرسه و دانش اموزان کويت 0 b [4 بار دانلود]0 بایت