آثار منتشره در ساير زمينه‌ها

ب. آثار منتشره در ساير زمينه‌ها: (این کتاب‌ها به خاطر ضیق وقت به محتواهای جداگانه تقسیم نشد. بعداً برای هر یک یک صفحه ساده با موضوع معرفی - معرفی گروه - آثار گروه ایجاد می شود  و تصویر کتاب‌ها هم افزوده می‌گردد.)

*1. غرب‌شناسي، حجت الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي، قم: انتشارات مؤسسه‌ آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1379.

*2. چكيده پايان‌نامه‌ها، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1382.

*3. درآمدى برمبانى ارزش‌ها، حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي،(طرح آموزش ائمه جماعات) قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).

*4. كارنامه پژوهشى مؤسسة امام خميني، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).

*.5 آشنايي با کتاب و کتابداري، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)، 1388.

*.6 مجموعه چکيده هاي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد،  ( 6 جلد) عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)،1390

*7. مأخذ شناسي تربيت اخلاقي، علي همت بناري،

*8. مجموعه مقالات تربيت اخلاقي( پيش فرض ها و چالش ها) ، عباسعلي شاملي

*9. پيش نيازهاي مديريت اسلامي ، نگارش غلامرضا متقي فر، انتشارات مؤسسه

*10 حکومت جهاني واحد ، سيد احمد رهنمايي

*11. فلسفه روان شناسي و نقد آن، تاليف،: ماريو بونژه، روبن آرديلد، ترجمه: محمدجواد زارعان،عباسعلي شاملي، سيداحمد رهنمايي، و...

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه