گزارش اردوی علمی مشهد مقدس - دیماه 1386

اردوی علمی- زیارتی گروه علوم تربیتی
دانش پژوهان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزشی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دی ماه 1386
میکس و مونتاژ: مهدی رضایی

موضوع: 
دانلودPDF
گزارشاردو
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
اردوی مشهد مقدس گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی 0 b [10 بار دانلود]0 بایت