گزارش آماري فعاليت‌هاي گروه علوم تربيتي تا سال 1399

فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي گروه علوم تربيتي در سال 1399 به شرح ذيل است:

1. فعاليت‌هاي آموزشي

 

 

 

 

 

2. اجراي طرح راهنماي تحصيلي

به منظور هدايت تحصيلي دانش‌پژوهان در مقاطع مختلف و برقراري ارتباط نزديک و صميمانه ميان آن‌ها با يکي از اساتيد گروه که عضو شواري علمي گروه است، طرح راهنماي تحصيلي پيشنهاد شد و به اجرا درآمد. در اين طرح هر يک از ورودي‌ها طي جلسه‌اي با راهنماي تحصيلي خود آشنا شده و در طول دوره علاوه بر بهره‌مندي از راهنمايي‌هاي علمي، درخواست‌ها و پيشنهادات خود را از طريق ايشان به گروه اعلام مي‌کنند.

 

 

فعاليت‌ها پژوهشي گروه در سال 1398

 

 

موضوع: