چاپ کتاب مباني ارزش‌ها و فلسفه تعليم و تربيت (غربي و اسلامي)توسط انتشارات سمت

دو کتاب مباني ارزش‌ها و فلسفه‌ي تعليم و تربيت (اسلامي و غربي) که پيش‌تر توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره به چاپ رسيده بود، در ويرايش جديد،‌ توسط انتشارات سمت نيز به چاپ رسيد. لازم به ذکر است کهکتاب مباني ارزش‌ها برای دانشجویان رشتۀ تعلیم و تربیت ارزش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مبانی ارزش‌ها تدوین شده است.
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
چاپ کتاب مباني ارزش‌ها توسط انتشارات سمت 0 b [1 بار دانلود]0 بایت
پيش گفتار و فهرست کتاب مباني ارزش‌ها 0 b [1 بار دانلود]0 بایت