پایان نامه های گروه علوم تربیتی(جدید)

ردیفناممقطعسال تحصیلعنوانکد پایان نامهداورراهنمامشاور
1اصغر اخوي خشت مسجديكارشناسي ارشد1375نقش دین اسلام در تربیت اخلاقی482جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
2علي همت بناريكارشناسي ارشد1375نگرشي بر تعامل فقه و تربيت با تأکيد بر نقش فقه در تربيت484جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
عليرضا اعرافي
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
3علي بهرام طجريكارشناسي ارشد1375چشم اندازي بر جايگاه و نقش تغافل در فرآيند تربيت با نگرشي اسلامي485جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
4حافظ ثابت تزنگيكارشناسي ارشد1375تربيت جنسي در اسلام486
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
5حسين كارآمد بيشهكارشناسي ارشد1375بررسي عوامل و انگيزه هاي گرايش به تحصيلات دانشگاهي در بين طلاب حوزه علميه قم504
جناب آقاي دکتر عزت الله نادري
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
6احمد شهامتكارشناسي ارشد1388اصول و روش های تعلیم و تربیت ارزش ها بر مبنای فطرت798جناب آقاي دكتر علي حسين ‎زاده‎
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
7حسن رحمان نياي چماچائيكارشناسي ارشد1388جایگاه کرامت در نظام تربیتی و روش های پرورش آن در تعلیم و تربیت ارزش ها1012جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي‎همت بناري
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداحمد فقيهي آفاراني
8احمد توكلي ونديشيكارشناسي ارشد1388روش های درونی سازی ارزش های اخلاقی در قرآن با تأکید بر ارزش های اخلاق اجتماعی1050جناب حجت الاسلام اصغر اخوي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي‌اوسط باقري
9حسين خطيبيكارشناسي ارشد1388نقش اسلامي سازي متن درسي در دروني شدن ارزشها492جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
10جواد پوراحمديكارشناسي ارشد1388سازکار مدیریت موثر در شکوفایی ارزش های اخلاقی :مطالعه موردی مدیریت مدرسه علمیه ولی عصر(عج)شهر بناب1071جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
11مهدي كريم خانيكارشناسي ارشد1388روش بینش دهی در قرآن در تعلیم و تربیت ارزشها1019جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداحمد فقيهي آفاراني
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
12اصغر يوسف زاده وفائيكارشناسي ارشد1388تعلیم و تربیت ارزشها؛ اصول و شیوه های تعلیم و تربیت عدالت با نگرش به متون اسلامی1013جناب حجت الاسلام آقاي اسداله طوسي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداحمد فقيهي آفاراني
13سيدحبيب اله موسويكارشناسي ارشد1388بررسی نقش ایمان به مثابه یکی از بنیادی ترین ارزش ها در شکل گیری شخصیت سالم انسان با نگرش به منابع اسلامی1011جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر ابوالقاسم بشيري گورتي
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
14سيدروح الله طباطبائيكارشناسي ارشد1388تبیین ویژگی های یک سریال مطلوب و منطبق با ارزشهای دینی، مطالعه پیمایشی1027
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

15خيرالله اميري پبدنيكارشناسي ارشد1388تعلیم و تربیت ارزشها به روش الزام نفس از دیدگاه اسلام1015
,حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
جناب آقاي عبدالرضا ضرابي
16دوران علي محسنيكارشناسي ارشد1388شیوه های تربیتی مثنوی مولانا در درونی سازی ارزش های اخلاقی510جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب حجت‌الاسلام آقاي دكتر مسعود اسماعيلي
17مهدي زماني مزدهكارشناسي ارشد1388روش های درونی سازی توسل به پیشوایان معصوم علیهم السلام به مثابه یک ارزش متعالی498جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي

18مرتضي حدادي پيشهكارشناسي ارشد1388جایگاه ولایت اهل بیت علیهم السلام در تعلیم و تربیت ارزش ها1018جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
19تقي مهري رميكارشناسي ارشد1388مدارا و حدود کاربست آن در تعلیم و تربیت ارزش ها؛ با نگاه فقه اسلامی1014جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
عليرضا اعرافي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
20محمدقاسم رجاييكارشناسي ارشد1386تحليل معرفت شناختي اينترنت به مثابه فضاي ريزوماتيک ودلالتهاي آن در تعليم و تربيت (نقد چالشهاي آن از منظر ديني - اسلامي)494جناب آقاي دکتر سيد مهدي سجادي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
21ستار همتيكارشناسي ارشد1386بررسي نقش الزام در تربيت ديني از نظر اسلام518جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
22صمد سعيدمشيرآبادكارشناسي ارشد1386بررسي نقش حکومت اسلامي در تربيت ديني499
,جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر قاسم شبان نياءركن آبادي
عليرضا اعرافي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
23جواد ابراهيميكارشناسي ارشد1386بررسي روش الگويي با رويکرد ديني - روانشناختي480جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
24سيدنقي موسوي تيله بنيكارشناسي ارشد1386تلقين و حدود کاربست آن در تربيت ديني با رويکرد اسلامي514جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
عليرضا اعرافي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
25علي حسين پناهكارشناسي ارشد1386بررسي نقش عالم ديني در تربيت ديني از ديدگاه کتاب و سنت488جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
عليرضا اعرافي
جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
26حسين كريميكارشناسي ارشد1384ويژگيهاي يک برنامه درسي مهدي باورانه در دوره آموزش عمومي کشور با تأکيد بر مقطع راهنمايي507جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي

27مهدي رضائيكارشناسي ارشد1384بررسي تأثير شيوه هاي آموزش ارزش هاي ديني مبتني بر ديدگاه تربيت منش و شخصيت بر دروني سازي ارزش پاکدامني از طريق برنامه درسي در دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع دبيرستان ناحيه چهار شهرستان قم497جناب آقاي حسن ملكي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
28مرتضي لطفيكارشناسي ارشد1384تأثير روش شناسي عرفان نظري در اهداف برنامه درسي508حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
جناب مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر ابوالفضل ساجدي

29علي ارجمندعين الدينكارشناسي ارشد1384اصول حاکم بر توسعه رشتههاي علوم انساني در نهادهاي حوزوي بنياد با نگرش به مباني ديني483جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر ابوالفضل ساجدي
30سيدياسر حسينيكارشناسي ارشد1384برنامه درسي تربيت ديني دوره کودکي سوم مبتني بر تحوّل دين داري491جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
عليرضا اعرافي
,
31مهدي شكرالهيكارشناسي ارشد1384تبيين برنامه درسي تربيت عبادي کودکان بر مبناي سنت اهل البيت عليهم السلام500
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
32حميدرضا كاظميكارشناسي ارشد1384اصول و شيوههاي تربيت اخلاقي از نگاه علامه مصباح يزدي و دلالتهاي آن در برنامه درسي آموزش و پرورش(مقطع دبستان)505
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
33صادق كريم زادهكارشناسي ارشد1375بررسي رابطه ادراک خود، داوري اخلاقي و رفتار اخلاقي در نوجوانان عادي (14 تا 16 سال) و نوجوانان داراي مشکل رفتاري (14و 15 سال) شهر قم506سرکار خانم دکتر پروين کديور
سرکار خانم دکتر نيکچهره محسني

34محمدحسن مطيعيكارشناسي ارشد1375نقش رفتارهاي عاطفي در تربيت اسلامي کودکان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت511جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب آقاي دکتر عزت الله نادري
سرکار خانم دکتر مريم سيف نراقي
35علي مقدسي پوركارشناسي ارشد1375اصول و روشهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان دبستاني513حجت الاسلام و المسلمين علي محمد كاردان
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
36سيدمحمدصادق موسوي نسبكارشناسي ارشد1370بررسي تطبيقي «مقايسه» فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و استعداد از ديدگاه اسکفلر و پيامدهاي تربيتي آن515جناب آقاي دکتر غلامعلي سرمد
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
عليرضا اعرافي
37حسين مهدي زادهكارشناسي ارشد1370بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم (ع) در روايت هشام بن حکم517جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي آقاميرمحمدعلي غروي راد
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
جناب مستطاب حضرت آيت‌الله غلامرضا فياضي
38محمدظاهر فهيميكارشناسي ارشد1370نگرش تحليلي بر نهادهاي علمي و آموزشي هرات از آغاز عصر مغول و ايلخانان تا عصر قاجار503
,جناب آقاي دکتر خسرو باقري
جناب آقاي دکتر نورالله كسائي

,
39غلامرضا متقي فركارشناسي ارشد1370مقايسه تفاوت هاي جسمي و روان شناختي دختران و پسران در اسلام و روان شناسي509جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي آقاميرمحمدعلي غروي راد
جناب آقاي دکتر غلامعلي سرمد
احمد بهشتي
40اصغر رحمتي فركارشناسي ارشد1370مقايسه مراحل تربيت در منابع اسلامي و پراگماتيسم495جناب آقاي دکتر خسرو باقري
جناب آقاي دکتر غلامعلي سرمد
احمد بهشتي
41هادي رزاقيكارشناسي ارشد1370انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن کريم496جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي آقاميرمحمدعلي غروي راد
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
عليرضا اعرافي
42عبدالرضا ضرابيكارشناسي ارشد1370بررسي نقش عوامل مؤثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان501جناب آقاي دکتر غلامعلي سرمد


43اسداله طوسيكارشناسي ارشد1370روشهاي تربيتي انذار و تبشير در قرآن502جناب آقاي محمدباقر سعيدي‎روشن
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
عليرضا اعرافي
44سيدجواد حسنيكارشناسي ارشد1370بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمائي تحصيلي در سال تحصيلي75-76487جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي آقاميرمحمدعلي غروي راد

عليرضا اعرافي
45هادي حسينخاني نائينيكارشناسي ارشد1370تربيت الگويي زنان در قرآن کريم489جناب آقاي دكتر ولي الله نقي پورفر
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
احمد بهشتي
46علي حسين زاده حلاجكارشناسي ارشد1370بررسي شيوه هاي دعوت انبياي الوالعزم در قرآن490جناب حجت‌الاسلام والمسلمين استاد حسين توفيقي
جناب آقاي دکتر خسرو باقري
احمد بهشتي
47محمد احسانيكارشناسي ارشد1370تحليلي بر «آوپ» و نهادهاي علمي آموزشي هرات از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول (32-618)481جناب آقاي دکتر خسرو باقري

,جناب آقاي دکتر نورالله كسائي

48مهدي رضائيدكتري1389تبیین اندیشه های صدرالمتألهین شیرازی در حوزه روان شناسی فلسفی و استنتاج مدلول های تربیتی آن1084جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
,حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
,جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
جناب آقاي دكتر سعيد بهشتي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
,جناب مستطاب استاد عبدالرسول عبوديت
49اصغر اخويدكتري1389روش تحلیل زبانی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت اسلامی1203
جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي

,جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
50اسداله طوسيدكتري1389الگوی نظام تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر فطرت1123جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداحمد فقيهي آفاراني
,حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
51محمدآصف محسنيدكتري1389ظرفیت ها و محدودیت های روش استنتاجی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی1097جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
,جناب آقاي دكتر عليرضا صادق زاده قمصري
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر مجتبي مصباح
,جناب آقاي دكتر سعيد بهشتي
52هادي رزاقيدكتري1389تبیین الگوی استقلال و وابستگی متربی نسبت به مربی در نظام تربیت اسلامی1196جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
,جناب آقاي دكتر عليرضا صادق زاده قمصري
جناب آقاي دكتر سعيد بهشتي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
53حميدرضا كاظميدكتري1391واکاوی جایگاه و نقش معرفت در فرآیند تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه هرم روانی علامه مصباح یزدی1165جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
,جناب آقاي دكتر علي لطيفي
جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
54موسي مهدي هاشميدكتري1391لوازم انسان شناسی حکمت متعالیه در فلسفه تعلیم و تربیت1494جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر مجتبي مصباح
,جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر علي مصباح
,حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
جناب مستطاب حضرت آيت‌الله غلامرضا فياضي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
55كمال مظلومي زادهدكتري1391الگوی تربیت عرفانی بر اساس مکتب تربیتی نجف اشرف(با تأکید بر آراء متأخرین این مکتب)1185جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيديداله يزدان‎پناه
,حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد بهشتي
,جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
حجت الاسلام و المسلمين آقاي محمد باقر تحريري
56احسان زينليدكتري1391الگوی تربیت ولايي در دوران کودکي1166جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
,جناب حجت الاسلام آقاي اسداله طوسي
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
57محمدصالح کامرانیان نجف آبادیدكتري1394تدوين مدل مفهومي عفو بر اساس منابع اسلامي و ساخت بسته آموزشي و امکان سنجي آن براي کاهش پرخاشگري در نوجوانان1612
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر رحيم ناروئي‌نصرتي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
58حسین کریمیدكتري1394راهبردهای یاددهی و یادگیری با تأکید بر نگاه قرآنی1497جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
,جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
,جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حميد رفيعي ‌هنر
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي‎همت بناري
59مرتضی حدادی پیشهدكتري1394تبیین و نقد الگوی مدارس مسجدمحور1503جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي‎همت بناري
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب مستطاب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين
60خیرالله امیری پبدنیدكتري1394بررسي مراحل تربيت اخلاقي در کودکي با تأکید بر منابع اسلامی1501جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
,جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي‎همت بناري
,جناب آقاي دكتر عباسعلي شاملي
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
جناب آقاي دكتر سيدعلي حسيني زاده
61وحيد ارغواني فلاحكارشناسي ارشد1393روش هاي تربيت ديني(در حوزه احکام و مناسک)در قرآن1567جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر اسمعيل سلطاني‌بيرامي
62محمود افشارمنشكارشناسي ارشد1393راه کارها و موانع هم افزایی فعالیت های خانواده و مدرسی برای ارتقاء تربیت دینی در دوره ابتدایی از دیدگاه کارشناسان تربیت دینی1394جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب مستطاب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين
63رسول توكليكارشناسي ارشد1393روش های تفکر انتقادی در تربیت اعتقادی مبتنی بر قرآن1399جناب آقاي دكتر علي لطيفي
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
64مهدي زارعين ريزيكارشناسي ارشد1393تفاوت های جنسیتی و دلالت های آن در تربیت دینی از دیدگاه اسلام1406


65سيدجمال الدين سجاديكارشناسي ارشد1393تقوبت در تربیت دینی از منظر قرآن1402جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
جناب آقاي دكتر محمدصادق شجاعي
66حجت اله عباسيكارشناسي ارشد1393روش هاي تربيت ديني(اعتقادي) در قرآن کريم1398جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده

67مهدي عليرضالوكارشناسي ارشد1393مبانی و اهداف تربیت اعتقادي در قرآن کريم1397جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي
جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد داودي
68احمد لعل بدخشانكارشناسي ارشد1393ارزیابی عملکرد حلقات صالحین شهر قم در ارتقاء تربيت ديني از ديدگاه متوليان حلقات1395جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حميد رفيعي ‌هنر
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
69حسين هاتفي اردکانیكارشناسي ارشد1393بررسی تطبیقی دو رویکرد معرفت محور و محبت محور در تربیت اعتقادی1474جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
70محمدسعيد ايزدپناهكارشناسي ارشد1394بررسي رتبه بندي ارزش هاي اخلاقي در حديث جنود عقل و جهل1651جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر هادي حسين خاني نائيني‎
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب آقاي دكتر علي حسين ‎زاده‎
71ابوالفضل خوش اخلاق ورنوسفادرانیكارشناسي ارشد1394تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي از منظر ارزش هاي اجتماعي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش1690جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
72سيدعلي رئيس زادهكارشناسي ارشد1394عوامل دگرگوني ارزش هاي اخلاقي قوم بني اسرائيل از منظر قرآن1629جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن
73محسن رئيسي نافچيكارشناسي ارشد1394روش هاي دروني سازي ارزش هاي اخلاقي از منظر قرآن کريم1611جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
74محمدهادي مروجی طبسیكارشناسي ارشد1394تحليل محتواي کتاب هاي درسي طرح ولايت از منظر تربيت ارزش ها1610جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
سركار خانم دكتر فاطمه وجداني
75ابوذر مظفريكارشناسي ارشد1394ارزش هاي اصلي زمينه ساز در رشد شخصيت اخلاقي در قرآن کريم1620جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيداحمد رهنمائي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر محمدجواد زارعان
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيداحمد فقيهي آفاراني
76زیاد عدنان علویهدكتري1395تصميم نموذج التربيه الجهاديه من وجهه نظر الاسلام1684
جناب آقاي دكتر علي لطيفي

77هانی ابوسلماندكتري1395اصول التربيه الجنسيه من وجه النظر الاسلاميه و نقد وثيقه 2030 مبتنيا عليها1683
جناب آقاي سيدنقي موسوي‌تيله‌بني

78محمود سرائبدكتري1395تحليل المراحل التربويه في القرآن الکريم و تطبيقاتها علي مرحله الشباب1685
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

79ابراهیم حسندكتري1395تأثير قواميه الاب في التربيه الاسريه من وجهه نظر اسلاميه1682
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي دكتر هادي رزاقي

80محمود افشارمنشدكتري1397تبیین فلسفی یادگیری،آموزش و تربیت دینی و دلالت های آن در اصول ناظر به اهداف،محتوا و راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامه درسی1748
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري

81رضا ابراهيمي‌نياكارشناسي ارشد1396طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش معرفت،محبت و اطاعت از امام معصوم علیهم الاسلام برای کودکان 6 تا 12 سال1736جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر سيدمحمدرضا موسوي‌نسب
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر محمود نوذري
جناب آقاي حسن نجفي
82اصغر اسماعیليكارشناسي ارشد1396وظايف حکومت در تربيت ديني از منظر قرآن1585جناب آقاي دكتر سيدعلي حسيني زاده
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي دكتر قاسم شبان نياءركن آبادي
83ابوالفضل نيكونظركارشناسي ارشد1396تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های عاطفه دینی1718جناب آقاي دكتر سيدعلي حسيني زاده
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر صادق كريم زاده
جناب آقاي حسن نجفي