نشریات گروه علوم تربیتی

نشریات گروه علوم تربیتی در «دوفصل‌نامه‌ اسلام و پژوهش‌های تربیتی» به آدرس زیر منتشر می شود

http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/