منابع آزمون ورودي کارشناسي ارشد تربيت ديني99

منابع آزمون ورودي کارشناسي ارشد 1399 رشته‌ي تربيت ديني به شرح زير اعلام مي‌شود:

رديف

مواد آزمون

ضرايب

منابع

نويسنده

انتشارات

1

روانشناسي تربيتي

3

روان‌شناسي تربيتي

دکتر علي‌اکبر سيف

انتشارات پيام نور چاپ 1391-95

2

فلسفه تعليم وتربيت اسلامي

2

مبانی نظری تحول بنيادين

در نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی

جمهوری اسلامی ايران (بخش اول)

جمعي از نويسندگان

شوراي عالي انقلاب فرهنگي1390

3

 

زبان تخصصي

 

2

در سطح منابع ارائه شده در مقطع کارشناسي

 

 

4

تعليم وتربيت اسلامي

 

4

فلسفه‌‌ تعليم وتربيت اسلامي(بخش سوم کتاب: مباحث اهداف، اصول، مراحل و روش‌ها)

جمعي از نويسندگان زير نظر آيت‌الله مصباح

انشارات مدرسه

5

آمار

و

روش تحقيق

3

روش تحقيق در تعليم وتربيت

دانالد آري و همکاران

انتشارات سروش