مقطع: 
کارشناسی ارشد
سال تحصیلی: 
1397

 

 

ارزش های هر جامعه موجب قوام و شکل گیری آن می شوند. در جهان امروز که به سرعت همه چیز در حال تغییر است حوزه ارزش ها هم سمتی برده و تلقی و التزام انسان ها ن تغییر پذیر هستند. بررسی عوامل تغییر این نگرش و التزام به خوبی می تواند به جوامع در جلوگیری از سقوط و انحرف کمک کند. در قرآن کریم بخش زیادی از قسم‌هاي قرآنی خود را به بنی اسرائيل خطاب شدند، در زبان قرآن، بنی اسرایل گاهی قرمی برتر ن ایشان نكوهش شده است. این دو گانگی، بر اساس مفروض أين تحقيق، حکایت از نوعی دگرگونی در ارزش های اخلاقی این فرم دارد، که ایشان را از اوج به زیر افکنده و لایق نکوهش های متعدد قرآن شدند. این تغییر نگرش به ارزش ها در بنی اسرائیل عواملی دارد که در این تحقیق به بررسی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی آن می پردازیم. در این تحضن ابتدا با استفاده از روش تور ميقا، مذاهب مورد بحث را مشخص کرده، سپس با روش تحلیل محتواه، از دیدگاه قرآن کریم و با استفاده از تفسیر شريف الميزان ارزش های اخفی بنی اسرائیل را استخراج کرده و عوامل روانشناختی و جامعه شناختی آن را بررسی کردیم. از جمله عوامل دیگر گونی آن در بخش روانشناختی می توان به عوامل بینشی و گرايشي و اختلال شخصیتی این فرم اشاره کرد و در بخش جامعه شناختی نیز تاثیر نخبگان و تعارضي هنجارهای این فوم و تاثير فقر و بازیچه شلمان دین را اضافه نمود

چکیده فارسی

 

کلیدواژه

Specifications In English

IMAM KHOMEINI EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE

A Thesis sabied in Partial Fulfillment of the Roguirments for the Deprec of

Master of Arts (MA) in Values Education

Title:

Change Factors of Ethical Values among the Israelites from the Perspective of the Qur'an

SUPERVISER: D.R Mohammad Javad Zarean

ADVISER: D.R Seyed Akbar Hosseini Ghale Bahman

BY

Seyed Ali Rais Zadeh

Feb 2009درباره

Abstract

The values of every society are responsible for its consistency and the formation of societies. In today's world, which is changing rapidly, values are not exclusive and they are also variable. Investigating their changing factors can well help communities avoid their fall and deviation. The Holy Quran has devised a great deal of Qur'anie stories to the descendants of Israel (Hazrat Yaqub Al. In the language of the Qur'an, the Bani of Israel was sometimes called a superior Inibe compared to other tribes and has sometimes been criticized for them. This duality, based on the assumption of this research. Nuggets a kind of transformatin in the moral values of this exple. Who threw them from the high point and deserved many criticisms of the Qur'an. This transformation of values in Israel is one of the factors in which we study psychological and sociological factors in this research. In this research using the method of description" first, the concepts were discussed, then using the method of enteni analysis from the point of view of the Holy Quran and using the interpretation of Sharif al-Mizan extract the ethical values of the Israelites and factors Psychological and sociological aspects of it. One of the factors of is transformation in the psychological section can be pointed to the factors of

i t and tendency and personality disorders of this people. In the sociological section, the influence of the elites and the conflict between the norms of this people and the impact of poverty and play Added religion.

Key Word

 

     


 

 

گروه - گرایش: 
گرایش (علوم تربیتی):