عناوین و سرفصل دروس تربیت دینی

   کد درس نام درس ن/ع نوع درس واحد ن واحد ع واحد کل نوع واحد درسی نوع تصویب پیش نیاز دروس رشته اختیاری
1 401 كلام 1 نظری مشترك 3 0 3 تئوري وزارت علوم   خیر
2 402 كلام 2 نظری مشترك 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
3 403 معرفت شناسي نظری مشترك 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
4 404 مباحث نفس (انسان شناسي فلسفي) نظری مشترك 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
5 405 مباني و روش هاي تحقيق درحديث نظری مشترك 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
6 406 مباني و روش هاي تحقيق درقرآن نظری مشترك 1 1 2 تئوري وزارت علوم   خیر
7 407 انسان شناسي تطبيقي نظری مشترك 3 0 3 تئوري وزارت علوم   خیر
8 420 زبان (خواندن و درك مفاهيم ) نظری پیش نیاز داخلی 4 2 4 تئوري داخلی   خیر
9 421 زبان( گرامر كاربردي) نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
10 422 خواندن متون نيمه تخصصي1 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
11 423 خواندن متون نيمه تخصصي2 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
12 424 خواندن متون نيمه تخصصي3 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
13 47221 آشنايي با اديان مهم و آموزه هاي آن ها نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
14 47222 روان شناسي يادگيري(بيشرفته) نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
15 47223 روان شناسي شخصيت نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
16 47231 ديندار شناسي از نگاه اسلام و اديان مهم ديگر نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
17 47232 تربيت ديني در قرآن و سنت نظری اختصاصي حوزوي 3 0 3 تئوري وزارت علوم   خیر
18 47233 سير آراء تربيتي مربيان بزرگ در زمينه تربيت ديني نظری اختصاصي حوزوي 3 0 3 تئوري وزارت علوم   خیر
19 47234 روان شناسي رشد ديني نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
20 47235 بررسي تطبيقي تربيت ديني در نظام هاي آموزشي كشورهاي اسلامي جهان نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
21 47236 فلسفه تربيت ديني نظری اختصاصي حوزوي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
22 47245 روان شناسي دين نظری اختصاصي 3 0 3 تئوري وزارت علوم   خیر
23 47246 روان سنجي نظری-عملی اختصاصي 2 1 3 تئوري وزارت علوم   خیر
24 47247 آمار استنباطي نظری-عملی اختصاصي 2 1 3 تئوري وزارت علوم   خیر
25 47248 بررسي تطبيقي تربيت ديني در اديان نظری اختصاصي 4 0 4 تئوري وزارت علوم   خیر
26 47249 روش شناسي پژوهش در تعليم و تربيت ( روش هاي تجربي پيشرفته) نظری-عملی اختصاصي 2 1 3 تئوري وزارت علوم   خیر
27 47250 تاريخ تربيت ديني در اسلام و ايران نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
28 47251 سمينار در مسائل تربيت ديني نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
29 47252 جامعه شناسي تربيت ديني نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
30 47253 تعليم و تربيت ارزش ها نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   خیر
31 47254 زبان تخصصي 1 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
32 47255 زبان تخصصي 2 نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
33 47260 پايان نامه عملی اختصاصي 0 4 4 پايان نامه وزارت علوم   خیر
جمع واحد تعداد
کل 80
اختصاصي 28
اختصاصي حوزوي 14
پيش نياز 6
مشترك 16
پیش نیاز داخلی 16
موضوع: