عناوین دروس دکتری روانشناسی تربیتی

   کد درس نام درس ن/ع نوع درس واحد ن واحد ع واحد کل نوع واحد درسی نوع تصویب پیش نیاز دروس رشته اختیاری
1 501 كاربرد واژگان پيشرفته نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
2 502 گرامر پيشرفته نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
3 503 خواندن و درك مفاهيم پيشرفته نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
4 504 زبان (خواندن و درك مفاهيم) نظری پیش نیاز داخلی 4 0 4 تئوري داخلی   خیر
5 505 زبان (گرامر كاربردي) نظری پیش نیاز داخلی 2 0 2 تئوري داخلی   خیر
6 7601 كاربرد كامپيوتر در اموزش و پرورش نظری-عملی پيش نياز 1 1 2 تئوري وزارت علوم   بله
7 7602 كاربرد رياضيات در اموزش و پرورش نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
8 7603 انسان شناسي در اسلام نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
9 7604 روش هاي پژوهش نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
10 7605 روان شناسي رشد نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
11 7606 روان شناسي رشد زبان نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
12 7607 طرح هاي ازمايشي نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
13 7608 مسائل روان سنجي نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
14 7609 نمونه گيري نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
15 7610 روان شناسي تربيتي نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
16 7611 روان شناسي يادگيري نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
17 7612 آمار چند متغيري نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
18 7613 روان شناسي شخصيت نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
19 7614 روش هاي اموزش نظری اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
20 7615 رساله عملی مشترك 0 20 20 رساله وزارت علوم   بله
21 7616 روش پژوهش كيفي نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
22 7617 روان شناسي هوش و تفكر نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
23 7618 روش هاي غير پارامتري نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
24 7619 روان شناسي اجتماعي در اموزش .... نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
25 7620 تحليل عاملي نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
26 7621 شيوه هاي پيشرفته روان سنجي نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم 7608 بله
27 7622 روش هاي اموزش كودكان استثنايي نظری اختياري 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
28 7623 روشهاي آماري نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
29 7624 زبان تخصصي نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
30 7625 زبان تخصصي 2 نظری پيش نياز 2 0 2 تئوري وزارت علوم   بله
جمع واحد تعداد
کل 80
اختصاصي 24
اختياري 14
پيش نياز 10
مشترك 20
پیش نیاز داخلی 12