مقطع: 
کارشناسی ارشد
نام محقق: 
سال تحصیلی: 
1397

متن چکیده

 

پايان‌نامه حاضر با روش تحلیل محتوا به هدف شناسایی روش های فرایند درونی سازی در حوزه ارزش های پژوهش اخلاقی، به بررسی آیات قرآن پرداخته است. ارزش های اخلاقی با بررسی انواع شواهد مباحث فلسفه اخلاق در چهار حوزه ارتباط با دیگران ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با محیط و حیوانات شناسایی شد. مفهوم درونی سازی ارزش های اخلاقی اجرای کنش هایی از سوی مربی در جهت تاثیر گذاری در پایه های درونی رفتار شناسایی شد که مفهومی حداقلی ون مشترک از انواع رویکردهای روانشناسی و رویکردهای اخلاقی اسلامی و غربی دانسته شد. بررسی آیات الهی نشان داد درونی سازی از جمله اهداف نظام تعلیم و تربیت ارزش ها در قرآن بوده است و الكویر داری پرسش و پاسخ، شفاف سازی ارزش ها، ارتقا معرفت بر پایه ارتقاء محور ارزیابی، تأکید بر شخصیت اخلاقی در قالب داستان گویی، فريضه سازی با استفاده از قانون و انذار و تبشیر روش های دست یابی به این هدف می باشند، در مقایسه تصویر این فرآیند در تحقیقات جامعه پذیر می با تصویری که قرآن از آن ارائه می کند همنوایی به مثابه هدف درونی سازی در هر دو نگاه شناخته شده با این تفاوت که قرآن در این فرآیند هدفي بالأثر به عنوان کسب وجه الهی را قصد گوده است

 

چکیده فارسی

درونی سازی، ارزش ها، انر ترش های اخلاقی، ہوش تربیتی

 

کلیدواژه

 

           IMAM KHOMEINI EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE

MA Thesis

Field: educational Sciences

Title: Methods of internalization the moral values from the perspective of the

Qur'an

Superviser:

Sadegh karimzade

Adviser:

Mohammadjavad Zaraan

By :

Bahman 97

 

Specifications In English

 

The purpose of this study is to analyze the Quranic verses with the purpose of identifying methods of internalization in the field of ethical values. Moral values were identified by examining a variety of evidences of the disciplines of moral philosophy in four areas: selfcommunication, communication with others, communication with other beings, and communication with God. The concept of interalizing moral values identified by the trainer to influence the intemal bases of behavior was identified as a minimalist and relatively common concept of both Islamic and Western psychological and ethical approaches. The study of divine revelations showed that internalization was one of the goals of Quranic education system and modeling, questioning and answering, clarification of values. promotion of knowledge based on promotion of evaluation axis, emphasis on moral personality in the form of Storytelling, enforcing or using the law. warning, and evangelizing are ways to achieve this. In comparing the image of this process in socialization research with that of the Qur'an, congruence was identified as the goal of internalization in both respects. although the Qur'an in this process had a higher purpose as divine acquisition. His intended

 

Abstract

 

nternalization, values, moral values, method

Key word

 


 

 

گروه - گرایش: 
گرایش (علوم تربیتی):