مقطع: 
کارشناسی ارشد
نام محقق: 
سال تحصیلی: 
1397

توضیحات

 

تحقیق پیش رو، به شناسایی، کشف و معرفی روش‌های تربیت اعتقادی قرآن کریم در حوزه تربیت دینی اختصاص یافته است تا با تمرکز بر آیات اعتقادی قرآن کریم - به عنوان قلمرو پژوهشی به این سؤال پاسخ دهد که خداوند متعال برای آموزشی اصول اعتقادی السلام به هدف پرورش ایمان در فرد به گونه ای که به آن اصول آگاهانه شناخت پیدا کند قلبا بپذیرند و در عمل به آنها از چه روش هایی استفاده نموده است. تحقیق حاضر، به دنبال دیگر تحقیقات کيفی ديگر که کار استنطاق از منابع غنی اسلامی را بر عهده دارند، با روش تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد. روشی که به بررسی نظام مند محتوای درون متن و کشف مضامین خاص آن می پردازد. حاصل این بررسی کشف دوازده روش تربیت اعتقادی شامل روش های استدلالی، مقایسه، پرسشی، الگویی، دعوت به تفکر در آیات الهی، تذکر، موعظه، عبرت دهی تبشیر و انذار، بیش دهی، تلاوت و ابراز توانایی. همچنین دستیابی به عناصر مشترک روشی و محتوایی روش های فوق؛ تقدم رتبی تربیت اعتقادی بر دیگر ساحت ها و تأکید بر معرفت بخشی در تربیت اعتقادی بوده است. این پژوهش در مقام نظر، معرفت ما را نسبت به معارف نورانی قرآن در حوزه تربیت آدمی به ویژه ساحت تربیت اعتقادی ارتقا می بخشد. همچنین شناخت ما را در به کار گیری انواع روش ها برای باورمنده کردن افراد به اصول عقاید اسلام درونی کردن و التزام به آن ها، وسعت خواهد بخشید. کار کرد محلي یافته های پژوهش می تواند برای برنامه ریزان و سیاست گذاران، اولیا و مربیان و معلمان و دیگر دستاندر کاران در زمينه تربیت، در راستای انجام وظایف و مسئولیت تربيني آنها سودمند واقع افتد.

چکیده فارسی

تربیت در قرآن، تربیت دینی، تربیت اعتقادی، روش تربیتی قرآن، روش های تربیت اعتقادی

کلیدواژه

 

     Imam Khomeini Institute of Education and Research

Master's Thesis Degree: Educational Sciences - Religious Education

Thesis title Methods of religious education (beliefs) in

the Holy Quran

Supervisor: Hojatoleslam and al-Moslemim Dr. Sadegh Karimzadeh

Advisor: Hojatoleslam and al-Moslemim Dr. Mohammad Alemzadeh Nouri

Researcher: Hoijatollah Abbasi

September 2018

Specifications In English

                                                     The Holy Qur'an, as the main source of Islamic views on various issues in the field of religion, especially in the field of education, will give special thought to various elements of religious education, including methods that need to be carefully examined and deduced from Quranic verses. The leading research is dedicated to identifying, discovering and introducing methods of religious education of the Holy Quran in the field of religious education, in order to answer the question by focusing on the Quranic beliefs of the Holy Qur'an- that God Almighty to teach the principles of the Islamic faith to the goal The development of faith in the individual, in order to recognize the principles of consciousness, to accept the heart and to adhere to them in practice, has been used. The present study seeks out other qualitative research that deals with the diversion of rich Islamic sources, through qualitative content analysis. A method that systematically examines the content within the text and discovers its specific themes. The result of this study was the discovery of twelve methods of creativity and the achievement of their common elements In the process of education, the way of exercising educational content, in other words, is responsible for the practical and practical part of the process of education, are educational methods, and since fundamental ideas and beliefs form the basis of each value system and any coherent ideology. consciously or semi-consciously Consciously affect the formation of human behavior, it is essential to follow up the methods of religious education Inference, description, and suggestion of methods in the education of the Qur'an, the main purpose of the researcher was to design and implement this research, which, as a matter of point of view, improves our knowledge of the enlightenment of the Quran in the field of human education, especially in the field of religious education. We will also expand our awareness of using a variety of methods to convince people of the principles of Islam, of entering and committing to them. The practical operation of research findings can be useful for planners, policy makers, parents and educators, and teachers and other stakeholders in the field of education in order to fulfill their educational responsibilities and responsibilities.

Abstract

 

 Education in the Quran, religious education, beliefs education Educational methods of the Quran Beliestethods

Key word

 


 

 

گروه - گرایش: 
گرایش (علوم تربیتی):