روش های تربیتی انذار و تبشیر در قرآن کریم

چیکده:

در این تحقیق پس از بحث های مقدماتی و مطرح شدن مسائل کلی مانند بیان تعاریف و اصطلاحات،   پیشینه تاریخی موضوع که فصل اول و دوم  را شکل داده است ، روش های تربیتی انذار و تبشیر در قرآن در دو فصل سوم و چهارم  به شرح زیر بررسی و تبیین شده است:  در فصل سوم : مبانی و اصول انسان شناختی انذار و تبشیر ، ویژگی  های اثباتی انسان ازجمله خداخواهی و خدا جویی، کمال خواهی، احسان و نیکی و نیز ویژگی های سلبی مانند حب ذات، حب دنیا، و غفلت ،‌  بیان شده است. و فصل چهارم شیوه های انذار و تبشیر  مانند به کار بردن زبان نرم و رفتار ملایم، صراحت بیان در انذار، بیان نعمت های اخروی و اوصاف بهشتیان در بشارتة بیان حالات و عذاب های اخروی دوزخیان و موانع تأثیر این شیوه ها به تفصیل بیان شده است و موانعی مانند  تبعیت از هوای نفس ، گناه و اصرار بر آن، تاریکی و قساوت قلب، و تعصب و تقلید کورکورانه، غرور و.. یاد آور شده است. فصل پنجم نیز فصل نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد است.