مقطع: 
کارشناسی ارشد
نام محقق: 
سال تحصیلی: 
1397

تربيت ساحت‌هاي مختلفي را به خود اختصاص داده است که تربیت دینی یکی از آنهاست. تربیت دینی به دو بخش تربیت اعتقادی و تربیت مناسکی تقسیم می شود. شکل گیری اعتقادات در افراد نقش مهمی را در مسیر زندگی انسان مومن ایفا می کند. تربیت اعتقادی، باورهای انسان را پرورش می دهد و اعتقادات گزاره‌هایی در مورد خداوند، هستی و وضعیت انسان در جهان هستند که هر متدینی باید به آنها شناخت و باور کافی داشته باشد، اعتقادات با شناخت ها و استدلال ها و تأملات درونی شکل می گیرد که افراد با تفکر و تعقل زمينه‌ي جوانه زدن این اعتقاهات را فراهم می کنند. این تحقیق با روشی استنتاجی روش های پرورش تفکر انتقادي در حبطه اعتقادات را بیان می کنند. با بررسی آیات قرآن در به حيطه اعتفادي ترحید، نبوت ومعاد روش هایی برای پرورش تفکر انتقادی در هر سه بخش به دست آمد. در بخش توحید روش های مقایسه کردند، بررسی و رویارویی با گزینه ها، اقدام عملی تامل برانگیز، احتجاج، استدلال طلبي، اقامه برهان و در بخش نبوت روش های استدلال - با پرسش، ایجاد فضای بازنگری، پرسش درباره ویژگی های مبارزه طلبی، مقایسه کردن و بر شمرن علت های عدم ایمان به پیامبر (ص) و در بخش معاه روش های برگرداندن پرسش به مسلمات قبلی. توجه دادن به نمونه های مشابه سیاسی و اقامه برهان با پرسش از آیات قرآن به دست آمد.

چکیده فارسی

روش های تفکر انتقادی تویت اعتقادی، تفکر انتقادی در قرآن، تربت اعتقادی

کلیدواژه

Specifications In English

 IMAM KHOMEINI EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE

(MA).Thesis Field: educational Sciences

Title: Critical thinking methods in belief education

based on the Quran

Superviser: Sadegh karimzade

Adviser: Hadi razaghi

By: Rasul tavakoli

Mehr 1397

 

Education has different areas that religious education is one of them. Religious education is divided into two parts: belief education and ritual education. Formation of beliefs in individuals plays an important role in the path of human believer's life. Belief education fosters human beliefs, and beliefs are statements about God, being, and the status of man in the world, which every religion must know and have sufficient belief in them. Beliefs are formed by internal cognitions and arguments, which provide people with their thoughts and reasoning the germination of these beliefs. This research is based on the method of deducing the methods of developing critical thinking in the field of beliefs by reviewing the verses of the Qurain in three areas of belief, tawhid, prophethood and resurrection methods were developed for developing critical thinking in all three sections. In the tawhid teachings, the methods of comparison, examination and confrontation with options, Contemplative Practical action, Guessing, reasoning, asking arguments with questions, creating a review space, asking about concrete features, and in the prophethood teachings the methods of comparison, reasoning and List the reasons for the lack of faith in the Prophet (PBUH) and in the resurrection teachings, the methods of returning the question to the previous beliefs, paying attention to the similar examples of the world and asking arguments with questions were obtained from Quranic verses.

Key Word

Critical Thinking methods, Belief education, Critical Thinking in the Quran, Belief education in the Quran

 

گروه - گرایش: 
گرایش (علوم تربیتی):