مقطع: 
کارشناسی ارشد
استاد مشاور: 
سال تحصیلی: 
1398

تعلیم و تربیت اسلامی متوقف بر شناخت ارزش های اسلامی می باشد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است اما به رتبه بندی ارزش های اسلامی در ساخت های گوناگون تمتر ترجمه شده است در حالی که تعیین جایگاه هر ارزش به تت به ارزش های دیگر مسیر آموزش و تربیت را شخص می کند ، آنچه در این تحقیق مورد نظرات، رتبه بندی ارزش های اخلاقی موجود در حدیث جنود عقل و جهل به وسیله ی شاخص هایی است که از آیات ، روایات و عقل به دست می آیند. این شاخص ها تقدم وجودی یک ارزش را نت به ارزش دیگر مشخص می کنند . در رتبه بندی و میزان تنانير یک ارزش در ارزش دیگر ملاک است هر چند به صورت اقتضایی باشد که با وجود شرایط دیگر تحقق یابد ، نتیجه ی این پژوهش برای مربیان و برنامه ریزان تربیتی مفید است زیرا فرایند تربیت در صفات و ارزش های اخلاقی در مجموعه ی کوچکی به ابعاد این حدیث شریف قابل برنامه ریزی و  پر تربیت نفی نیز از جهت شناخت خرد و دست یابی مرحلهایی است . از سوی دیگر برات سیالتین جایگاه اخیانی که در آن قرار دارند سودمند است و از جهت دیگر امکان مفاهی افراد و جوامع و ارزش گذاری آنها بر اساس تو تب و درجات ارزش های اخلاقی فراهم می شود با توجه به نوع تحقیق ، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است بر همین اساس ارزش های احتی در ارتباط با خداوند ، با خود و با دیگران رتبه بندی شده اند و هر کدام جدولی جداگانه را به خود اختصاص داده اند . در نهایت بیش از نیمی از ارزش های اخلاقی موجود در حدیث جنود عقل و جهل مورد رتبه بندی قرار گرفته اند و برای باقی ارزش ها دلیل محکمی یافت نشد.

چکیده فارسی

ارزش ، ارزش های اخلاقی ، رتبه بندی ارزش ها ، حدیث جنود عقل و جهل

کلیدواژه

Specifications In English

IMAM KHOMEINI EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE

(MA).Thesis Field: Educational Science

Title: Morality values hierarchy in the wisdom and

ignorance hadith

SUPERVISER:

Hojjat al-Eslam Seyyed Mohammad Sadeq Moosavinasab

ADVISER:

Hojjat al-Eslam Ali Hoseinzadeh

Mohammad Saeed Izadpanah

| Oster 201

Abstract

Islamic education has ceased to recognize Islamic values, and much research has been done, but less attention has been paid to ranking Islamic values in different areas, while determining the position of each value relative to other values he does. The purpose of this study is to rank the moral values in the hadith of wisdom and ignorance by means of indicators derived from verses, traditions and reason. These indices indicate the pracy of one value over another. In rankung, the degree of influence of one value on the other value is the criterion, although contingent, to be realized in spite of other conditions. The result of this study is useful for educators and educational planners because the process of odation in oral attrabetes and values is programmable and attainable in a small of dimensions of this noble tradition. On the other hand, for the socker, the path of selfeducation is also use for understanding oneself and the ethical position in which they are situated, and for the comparative view of individuals and societies and their valuation based on the order and degree of moral values. According to the type of research, descnptive-analytical method is use. Accordingly, the ethical values of God are ranked by themselves and by others, and each has its own separate table Finally, more than half of the ethical values listed in the headith of wisdom and ignorance luve been rated and no solid reason has been found for the rest

 

Key Word

Value, Ethical Values. Value Ratings, Hadiths of Reason and Ignorance.

 

گروه - گرایش: 
گرایش (علوم تربیتی):