تقويت در تربيت دين (اعتقادي) از منظر قرآن کريم (پايان نامه کارشناسي ارشد سيد جمال الدين سجادي)


چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی و توصیف چگونگی مواجهه قرآن کریم با موضوع تقویت در فرایند تربیت دینی (اعتقادی) اجرا شده است. رویکرد کلی پژوهش رویکرد کیفی به معنای عام  می باشد و منبع اصلی  پژوهش، آیات قرآن کریم می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تمرکز بر مبانی اسلامی و با محوریت اهداف تربیت متاثر از قرآن کریم ساز و کار تقویت را - در جهان بینی اسلامی - به طور گسترده در جریان تربیت دینی به کار گرفته است. قرآن زمانی که عقاید اساسی را به مردم پاد می دهد، تنها به صدور فرمان ها و سمت‌ها بسنده نکرده و فراتر از آنها از ساز و کار تقویت به منظور ایجاد اطمينان قلبی و عملی هم بهره می برد. برخی از مهم ترین پیامدهای مطلوب تن دادنس به تربیت دینی از منظر قرآن عبارتند از: کسب آرامش درون، دریافت ورود در زمره هدايت شدگان و بهره‌مندي از دست های بیکران رحمت پروردگار، وصول به بهشت جاودان، نجات از دوزخ، رستگاری و عاقیت نیکو، پوشیده ماندن گناهان و اعمال ناپسند گذشته، برخی از مهم ترین پیامدهای نامطلوب اجتناب از پذیرش تربیت دینی از منظر قرآن عبارتند از: از دست ندادن پاداش اعمال نیک گذشته، استحقاق ورود به دورخ، قرار گرفتن در قلمرو سلطه شیطان، عدم استجابت دعاها، از دست دادن استحقاق شفاعت، قرار گرفتن در زمره گمراهان از طريقي حق، مشمول لعن خداوند شدن، اتصاف به اهل ستم، بخش عمده پیامدهای مطلوب و نامطلوب یاد شده است. در مجموع حاصل تن دادن یا ندادن به دعوت خداوند در اول سه گانه اعتقادات اعم از توحید، نبوت و معاد می باشد. نبودن فوریت در ارائه تقویت، از تفاوت های مهم این فراینداست و توجه به پیامدهای معنوی و اخروي او در روانشناسی و دیدگاه اسلامی است.
 
واژگان کلیدی: تقویت، انگیزش - قرآن - تربیت - تربیت دینی تربیت اعتقادی
 
IMAM KHOMEINI EDUCATION AND RESERCH INSTITUTE
Thesis for master degree
Field: Educational Sciences
Title of thesis: Reinforcement in religious education (belief
from the perspective of the Qur'an
SUPERVISER:
Dr. Sadegh Karimzadeh
AIVISER: Dr. Mohammad Sadegh Shojaei
Seyyed jamaluddin Sajjadi
November 2018
Abstract
Purpose of this research is study and describe how the Holy Quran encounters the issue of reinforcement during the process of relapsus education (belief). The overall approach of the research is a qualitative approach in the general sense and the main source of the research data of the Quranic verses and sub sources is the following tons of the used verses and valid Quranic commentaries. The results of the research indicate that the Holy Quran has extensively used mechanism of reinforcement in the process of religious education, focusing on Islamic foundations and based on educion goals the influenced by Islamic worldview. The Qur'an, when leaches the basis beliels to the people is not limited to the issuance of commands and prohibitions, and he wid that they alwise the mechanism of reinforcement in order to establish a condial and practical commitment Some of the most important favorable consequences of religious education in the Quran's perspective are: to obtain inner peace to enter among the guided to deserve the receiving of the immeasurable mercy of the Lord, to receive the elemal paradise, salvation from hell getting salvation and the good fate to cover sins and last obscene behavior Some of the most important undesirable consequences of avoiding religious education from the penpective of the Qur'an are: the loss of reward for d es of the post the desirability of entering inte hell, falling into the domain of Satan's dominance, the lack of adjournment of prayers, the loss of deserving intercession, being among Misleading from the night way, subject to the cursing of Allah, taking into cniel The major part of the desirable and undesirable mentioned outcomes in eral, the result of accepting or no acepting to inviting God in the three principles of beliefs including monotheism, prophecy and resurrection Paying antention to the spiritual and afterlife consequences and the lack of urgency to provide reinforcement are important differences in this process between psychology and Islamic perspective
Keywords: Reinforcement Motivation-Quran- Education Religious Education Belife (Faith Education